Wanda Krystyna Musiał image

Wanda Krystyna Musiał

ur. 17 sierpnia 1952
 
 
 
Szkoła Podstawowa w Sarbicach
Akademia Dziecięca w Koninie

Hobby

Pani Wanda Musiał

Podróże

Podróże

Podróże

Podróże

Podróże

Podróże

Podróże

Podróże

Pożegnanie z panią Kanclerz Wandą Musiał

Spotkanie podczas wywiadu w WSPT Konin

Wizyta uczniów szkoły w sarbicach w WSPT Konin

Wywiad z pacownikiem WSPT konin

Wyższa Szkoła Pedagogiczno Techniczna

Zwiedzanie sal wykładowych PWST Konin

logo Centrum Szkoleniowego WIEDZA

Spotkanie z pania Wandą Musiał
Zdjęć: 18
Filmów: 1

Pochodzenie

Wanda Krystyna Musiał urodziła się 17 sierpnia 1952 roku w Krzymowie. Ma młodszą od siebie o trzy lata siostrę. Ojciec Kazimierz był z zawodu krawcem, matka Krystyna pracowała w gospodarstwie domowym. Dziadkowie pochodzili z Borowa i byli tam właścicielami gospodarstwa rolnego. Dziadek służył w wojsku carskim.

Dzieciństwo

W dzieciństwie lubiła przebywać w gospodarstwie dziadków. Uwielbiała zajmować się zwierzętami. Nie bała się i chętnie wykonywała prace związane z rolnictwem. W młodości lubiła wędkować i jeździć na łyżwach po zamarzniętej tafli rzeki Topiec z braćmi swojej mamy. Najciekawszym wspomnieniem z dzieciństwa jest historia związana z taborem cygańskim i jej cygańską urodą.

Edukacja i młodość

Edukację na poziomie szkoły podstawowej do roku 1964 pobierała w rodzinnym Krzymowie. W tym samym roku wraz z rodzicami przeprowadziła się do Konina i tam ukończyła ośmioklasową Szkołę Podstawowa nr 6 w Koninie. Następnie uczęszczała do pięcioletniego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Koninie (obecnie Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika). W tej szkole zdobyła maturę. Po jej ukończeniu i rocznej pracy w Hucie Aluminium w Koninie, w roku 1973 rozpoczęła studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Metali Nieżelaznych, kierunek hutniczy, specjalność: przeróbka plastyczna metali nieżelaznych.

Etapy działalności

Pierwsza praca

W dniu 1 września 1978 roku pojęła pracę w Zespole Szkół Zawodowych im. M Kopernika w Koninie w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych (hutniczych). W tej szkole pracowała do 2000 roku. W roku 1996 utworzyła niepubliczną placówkę oświatową o nazwie Centrum Szkoleniowe WIEDZA. Placówka zajmuje się prowadzeniem szkoleń i kursów. W 1997 roku przy Centrum Szkoleniowym WIEDZA założyła pierwsze szkoły dla dorosłych w Koninie i regionie konińskim. W następnym etapie powstały szkoły młodzieżowe w Koninie: gimnazjum i liceum ogólnokształcące. Powstał również Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w celu wspierania i rozwoju nauczycieli własnych szkół oraz nauczycieli szkół w regionie konińskim.

W 2001 roku powstała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wspierająca uczniów różnych typów szkół regionu konińskiego oraz rodziców. Ostatnim etapem powstawania nowych placówek oświatowych było założenie w 2007 roku wyższej uczelni o nazwie Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie, której jest kanclerzem. W tej bogatej sieci szkół znajduje się również coś dla najmłodszych dzieci. Dzięki jej staraniom w Koninie funkcjonuje Akademia Dziecięca, która cieszy się niezwykłym zainteresowaniem. Indeks w ręku dziecka to prawdziwa przyjemność i ogromny zaszczyt.

Jest właścicielem gospodarstwa agroturystycznego "Filip i Agata" w Izabelinie koło Lichenia. Gospodarstwo to jest otwarte na przyjmowanie wycieczek z dziećmi i młodzieżą celem prowadzenia ciekawych lekcji przyrody, zwiedzania gospodarstwa z licznymi gatunkami zwierząt, atrakcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych, pikników czy odpoczynku na łonie natury. Dla dorosłych Centrum jest również ośrodkiem szkoleniowym i wypoczynkowym. Pomysły na realizacje nowych przedsięwzięć czerpie z licznych podróży w najdalsze zakątki świata. Jej największa pasja to poznawanie życia ludzi w różnych częściach naszego globu, ich tradycji i zwyczajów.

Osiągnięcia

Sport jest dla pani Musiał tak samo ważny jak nauka i dlatego, przez cały czas towarzyszy Jej w codziennym życiu. Dzieciństwo, młodość, jak i wiek dojrzały obfitują w ciekawe zamiłowania sportowe. Obecnie największą pasją jest jazda konna. Efektem całkowitego zaangażowania się i poświęcenia są liczne nagrody i osiągnięcia sportowe wysokiej klasy. W 1972 roku zdobyła tytuł Spartakiadowego Wicemistrza Polski w Szermierce. Kilka lat później zdobyła 6 miejsce w Balonowym Pucharze Świata. Od roku 1978 do 2000 roku za pracę w oświacie otrzymała wiele nagród Dyrektora Szkoły, Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Naczelnej Organizacji Technicznej. W 2012 roku otrzymała odznakę "Zasłużona dla Miasta Konina".

Znaczenie postaci

Z perspektywy czasu można powiedzieć, że stworzyła ogólnopolską sieć szkół. Dała możliwość pozyskiwania kwalifikacji, zdobywania wykształcenia w różnych dziedzinach wiedzy w rodzinnym Koninie i innych miastach. Zakładając pierwsze ośrodki szkoleniowe, szkoły dla młodzieży czy dorosłych, szczególnie myślała o tych, którzy ze względu na zdarzenia rodzinne, środki finansowe czy zwyczajny brak możliwości na przemieszczanie się po uczelniach odległych miast Polski, mogli zdobywać kwalifikacje na terenie Wielkopolski. Stworzyła wiele miejsc pracy w oświacie. Jako osoba niezwykle operatywna, z ciągłymi rodzącymi sie pomysłami, otwarta na nowości, współpracuje z licznymi instytucjami w całej Polsce. Tworzy i realizuje programy unijne, a do współpracy angażuje licznie instytucje i  aktywne szkoły na terenie Wielkopolski. We współpracy ze Szkołą Podstawową w Sarbicach realizuje wiele projektów, m.in. "Dobrze Przygotowany Nauczyciel Przyszłością Oświaty". Dzięki realizacji tego projektu w szkole mogli odbywać staż pedagogiczny przyszli nauczyciele, studenci kierunków pedagogicznych, którzy swoimi nowościami i pomysłami uatrakcyjniali jednostki lekcyjne. Przygotowywali wiele ciekawych zajęć edukacyjnych, spotkań, a jednocześnie pod okiem specjalistów poznawali warsztat pracy nauczyciela.

English abstract

Orgin Wanda Krystyna Musial was born in the 17th of August 1952 in Krzymów. She has a sister, who is three years younger than her. Father Kazimierz tailor by profession, mother worked in the household. Grandparents came from Borów and they were the owners of the farm. Her grandfather served in the tsarist army. Childhood As a child, she liked to stay at the grandparents farm. She loved to look after the animals. She was not afraid of them and carried out willingly the work related to agriculture. In her youth together with her mother's brothers, she liked fishing and ice-skating on the frozen surface of the river Topiec. The most interesting memory from childhood is the history associated with the gypsy caravan and her bohemian beauty. Education and youth She started her primary education in Primary School in Krzymów in 1964. In this year together with her parents she moved to Konin where she graduated from the Primary School No. 6 in Konin. She attended to Technical School of Electrical Mechanics in Konin (nowadays Mikołaj Kopernik School Complex). In this school she got a high school diploma. After her graduation and a year of work in Huta Aluminium Konin, in 1973 she began her studies at AGH University of Science and Technology in Krakow, Faculty of Non-Ferrous Metals, trend metallurgial, specializing in plastic processing of non-ferrous metals. Stages of activity: First employment and occupation … On the 1st of September 1978 she started work in Mikołaj Kopernik Vocational Secondary School in Konin as a teacher of vocational and metallurgical subjects. In this school she worked until 2000. In 1996 he formed a non-public educational institution called the Training Centre „WIEDZA”. The facility is engaged in organizing trainings and courses. In 1997, the Training Centre „WIEDZA” established the first school for adults in Konin and Konin region. In the next stage, youth schools were created like: junior high school and secondary school. Teacher Training Centre was created there as well to support the development of teachers and their schools and school teachers in the region of Konin. In 2001, he founded Psychological - Pedagogical Support of pupils of different types of schools and parents Konin region. The final stage of the development of new educational facilities was the establishment in 2007, a university named University of Pedagogy and Technology in Konin, where she is the Chancellor. In this rich network of schools is also something for the youngest children. Thanks to her efforts in Konin operates Children's Academy, which enjoys great interest. The index in a child's hand is a real pleasure and a great honor. She owns an agroturism farm "Philip and Agatha" in Izabelin near Lichen. The farm is open to accept trips with children and youth, in order to conduct interesting lessons of nature, exploring the farm with numerous species of animals, attractive recreation and sports, picnics and relaxing in nature. For adult it is also a training and holiday centre. Ideas for the new projects she derives from numerous trips to the furthest corners of the world. Exploring the lives of people, their traditions and customs in different parts of the globe, her greatest passion. Achievements Sport is for her as important as science and that's why it accompanies her in everyday life. Childhood, youth and adulthood abound in interesting passion for sports. Currently greatest passion is horseback riding. The result of total commitment and devotion are numerous, high class awards and achievements in sport. In 1972, she won the title of Vice Spartakiad Polish Fencing. A few years later, she won the 6th place in the World Cup Balloon. From 1978 to 2000, for her work in education she received many awards like: School Director, Superintendent of Education and Director of the Polish Federation of Engineering. In 2012, she received the badge - Deserved for the City of Konin. The importance of personage In retrospect, we can say that she created a nationwide network of schools. It gave the opportunity to acquire skills, gaining an education in various fields of knowledge in a hometown Konin and in various Polish cities. Assuming the first training centers, schools for youth and adults, she was especially thinking about those people who due to family financial resources or lack of opportunities to move around the Polish universities in distant cities, be able to gain qualifications in Wielkopolska. She has created many jobs in education. As an extremely operative person full of new ideas, open to novelties, cooperates with numerous institutions throughout the country. She writes and performs EU programs, she involves into cooperation many institutions and active schools in Wielkopolska. In collaboration with Primary School in Sarbice implements many projects. One of them is "Well Prepared Teacher is a future for Education". Thanks to the implementation of this project, prospective teachers could receive a training during which using their novelities and ideas made more attractive teaching units. They prepared a lot of interesting classes, meetings, and at the same time under the supervision of specialists learned teacher's workshop.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Mysłowska
Szkoła Podstawowa w Sarbicach
Gmina Przykona, powiat turecki

Kalendarium:

  • 1952 ― Narodziny bohatera

Zobacz też:

  • > Zamieszkanie