Lucyna Kaźmierczak image

Lucyna Kaźmierczak

ur. 13 stycznia 1953
 
 
„Dla chcącego, nie ma nic trudnego”
Zespół Szkół w Żelazkowie - Szkoła Podstawowa
"Niechcice" wyjechali za granice

Dyplomy i podziękowania.

I jeszcze więcej dyplomów!

Lucyna Kaźmierczak

Na medal!

Pierwsze takty...

Przybyli, zobaczyli i ... uświetnili

Smaczny Festiwal

Zasłużeni dla powiatu

Za zasługi

Część mniej oficjalna wywiadu.
Wspomnień czar…
Wywiad z Lucyną Kaźmierczak.
Zdjęć: 10
Filmów: 1
Nagrań: 2

Dzieciństwo i rodzina

Lucyna Kaźmierczak, z domu Dolak, urodziła się 13 stycznia 1953 roku w Goliszewie, jako trzecie, najmłodsze dziecko Mariana i Marianny Dolak (z domu Ludwiczak). Jej bracia, Józef i Kazimierz, mieli wtedy siedemnaście i jedenaście lat. Jak sama mówi, była oczkiem w głowie całej rodziny. Ojciec Lucyny Kaźmierczak był Przewodniczącym Rady Grodzkiej w Tykadłowie w latach 1948 - 1956. Znany był też z zamiłowania do gry na skrzypcach. Najstarszy brat, Józef, został milicjantem, młodszy zaś zajął się budową i wykończeniem wnętrz. Obydwaj są już na emeryturach. Lucyna Dolak poślubiła Antoniego Kaźmierczaka, rolnika, 3 czerwca 1972 roku w Goliszewie. Mają dwie córki - Annę (po mężu Sar; ur. 01.12.1973) oraz Ewę (po mężu Błażejewska; ur. 16.07.1976) oraz trzech wnuków - Jakuba, Szymona oraz Bartłomieja.

Edukacja

Do szkoły podstawowej uczęszczała w Goliszewie w latach 1960 - 1968, zaś kolejne cztery lata uczyła się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika (wcześniej Anny Jagiellonki). Lata 2002 - 2003 minęły w Studium Humanistycznym w Kaliszu, gdzie uczyła się podstaw psychologii i socjologii. Sama chętnie czyta nie tylko literaturę piękną, ale i naukową, szczególną sympatią pani Lucyny cieszą się książki o tematyce psychologicznej.

Praca

W roku 1974 rozpoczęła pracę w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Do roku 1990 pracowała tam jako starszy inwentaryzator, a później planista. Kolejne 12 lat (1990 - 2002) prowadziła kawiarnię "Źródełko" oraz sklep spożywczo-przemysłowy "Lucyna". W latach 1994 - 1998 była radną gminy, a następnie od 1998 roku do 2002 radną powiatu. W roku 2002 wygrała konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w gminie Żelazków i tak właśnie rozpoczęła się na dobre jej....

... działalność artystyczno-kulturalna.

Zgłoszona przez mieszkańców gminy Żelazków potrzeba utworzenia ośrodka kultury i rozrywki oraz zespołu ludowego znalazła odzew u wójta gminy. Ogłoszony konkurs na dyrektora GOK wygrała właśnie Lucyna Kaźmierczak, która podjęła się zadania utworzenia zespołu. 22 września 2002 roku uroczyście otwarto Gminny Ośrodek kultury a zespół "Niechcice" (nazwa po części z sentymentu do urodzonej w pobliskim Russowie Marii Dąbrowskiej, a po części z niepewności, czy aby będą chciani, czy też może "nie-chciani") w ciągu 14 lat zawojowali serca mieszkańców gminy, uświetniając swoimi występami i wyczynami scenicznymi uroczystości gminne, kościelne, święta, festyny i imprezy lokalne, do których pani Lucyna angażuje także dzieci z gminnych szkół. Od dnia pierwszego występu po obchody Dnia Kobiet w 2015 roku, zespół wystąpił już 346 razy na terenie gminy jak i poza nią. Scenariusze i pełne humoru teksty tworzone przez panią Lucynę w połączeniu z entuzjazmem członków zespołu zyskały jednak uznanie nie tylko w kraju. Ludzie zaangażowani w zespole mają do siebie duży dystans i bez skrępowania przywdziewają rozmaite stroje, od tych ludowych poprzez zabawne przebrania stosowne do imprezy, aż do strojów przypominających jak to mężczyźni ze starożytnej Grecji na czas sztuki przeistaczali się w kobiety. W 2004 roku "Niechcice" przekroczyli granicę kraju i wystąpili w Marienburgu na obchodach Dnia Polskiego. Troska Lucyny Kaźmierczak o tradycję i kulturę oraz zasługi całego zespołu wkrótce zapełniły ich półki i kroniki ...

...nagrodami, wyróżnieniami, odznakami.


Wszelakie podziękowania i wyrazy podziwu dla talentu pisarskiego Lucyny Kaźmierczak oraz zaangażowania całego zespołu zajmują obszerną kronikę. Część nagród i dyplomów można zobaczyć w siedzibie GOK w Żelazkowie. Dumnie prezentują się na ścianach motywując zespół do dalszych wysiłków. Zaczynając od podziękowań za udział w obchodach Wielkanocy, Dni Seniora, Pierzoka, Festiwalu Smaków, Pyrczoka i Dożynkach poprzez dyplomy uznania za zaangażowanie, aż do nagród za zasługi dla rozwoju dla całego powiatu - lista jest długa i przypomina wszystkie 346 występów.

Znaczenie postaci dla społeczności gminnej

Przez ostatnie kilkanaście lat Lucyna Kaźmierczak okazała się być osobą, której znaczenia dla społeczności trudno nie docenić. Zaangażowała się w życie gminy i z radością pełni rolę kierownika zespołu "Niechcice" i dyrektorki GOK-u. Z zapałem i humorem, którego w szarej rzeczywistości często brak, urozmaica życie mieszkańców gminy, angażuje dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnych projektów. Dba o to by tradycja była czymś więcej niż tylko pustym słowem, pokazując czasami dawno zapomniane zwyczaje dzieciom w każdej gminnej wiosce, a starszym mieszkańcom przypominając jak to "drzewiej bywało".


Źródła:

1. Wywiad z panią Lucyną Kaźmierczak przeprowadzony w marcu 2015 przez grupę projektową.
2. Kroniki rodzinne i osobiste udostępnione przez p. Lucynę Kaźmierczak.
3. Zasoby internetowe, w tym strona gminy Żelazków.

English abstract

Childhood and family Lucyna Kazmierczak (née Dolak), was born on 13th January 1953 in Goliszew, as the third, the youngest child of Marianna (née Ludwiczak) and Marian Dolak. Her brothers, Józef and Kazimierz, were seventeen and eleven years then. As she says, she was the apple of the eye for the whole family. Lucyna's father was a Chairman of the Council in Tykadłow between 1948 - 1956. He was also known for his passion for playing the violin. The eldest brother, Józef, was a police officer, the younger one was a construction worker and took care of interior finishing. Both are already on their pensions. Lucyna Dolak married Antoni Kazmierczak, a farmer, on 3rd June 1972 in Goliszew. They have two daughters - Anna (Sar) (b. 1/12/1973) and Ewa (Błażejewska) (b. 7/16/1976), and three grandchildren - Jakub, Szymon and Bartłomiej. Education She attended a primary school in Goliszew in years 1960 - 1968, and she spent the next four years in the III High School Nicolaus Copernicus (formerly Anne the Jagiellonian). Years 2002 - 2003 passed in the College of Humanities in Kalisz, where she learned the basics of psychology and sociology. She still eagerly reads not only fiction but also science, with a particular fondness of psychology books. Work In 1974, she joined the Agricultural Cooperative "Peasant Self-Help." Until 1990, she worked there as a senior cataloguer, and later as a planner. For the next 12 years (1990-2002) she was running a cafe "The spring" and the general store "Lucy". In years 1994 - 1998 she was a councilor in the municipality, and then, from 1998 to 2002, the county councilor. In 2002, she won the competition for the director of the Municipal Cultural Centre in the village Żelazków and so she began her .... ...artistic and cultural activities. A need to create a center of culture and entertainment and folk band was reported by the residents of the municipality to the mayor. He announced a contest for the director of the Centre, and Lucyna Kazmierczak won. She was the one who has taken on the task of creating a folk band. The opening ceremony of the Cultural and Community Centre took place on 22nd September 2002. The band "Niechcice" (the name given partially because of the sentiment to Maria Dabrowska who was born in the nearby Russow, and partly from the uncertainty, whether they will be wanted or maybe "un-wanted") within the next 14 years conquered the residents' of the municipality hearts, adding splendor to communal celebrations, festivals and local events. Lucyna Kazmierczak involved children from municipal schools. From the day of their first show up to the celebration of Women's Day in 2015, the band already played within the municipality and beyond 346 times. People involved in the band freely wear a variety of outfits, from the folk ones through fun costumes appropriate to the event, to outfits resembling the ancient Greeks turned into women for the time of the play. Scenarios and humorous texts created by Mrs. Lucyna together with enthusiasm of the folk band members gained appreciation not only in the country. In 2004, "Niechcice" crossed the country and appeared in Marienburg on Polish Day celebrations. Mrs. Kazmierczak's concern about the tradition and culture and contribution of the whole band soon filled their shelves and chronicles with... ...prizes, awards, badges. A thick volume of one of the chronicles involves all kinds of thanks and admiration for Mrs Kazmierczak's writing talent and dedication of the entire band. Part of the awards and diplomas can be seen at GOK in Żelazków. Proudly displayed on the walls motivate to further effords. Starting with thanks for taking part in the celebration of Seniors' Days, Pierzok, Festival of Tastes, Harvest Festival, Pyrczoka and diplomas for their involvement until the prize for the contribution to the development of the entire county - the list goes on and reminds all 346 performances. The importance of the character for the local community. For the past several years, Lucyna Kazmierczak turned out to be the person whose significance for the community's is hard not to appreciate. She involved in the life of the community and is happy to be a team leader of "Niechcice" and a director of GOK. With enthusiasm and humor, which we often lack in everyday life, she enriches the lives of the municipality, involves children, youth and adults to join projects. She takes care of the tradition and tries to make it more than just an empty word, showing long forgotten habits to children in each village, and recalling the older residents what it was like "in days of yore".

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół w Żelazkowie - Szkoła Podstawowa
Gmina Żelazków, powiat kaliski

Kalendarium:

  • 1953 ― Narodziny bohatera
  • 2001 ― Pierwsze koty za płot...
  • 2002 ― Wielkie otwarcie.

Cytaty:

  • „Dla chcącego, nie ma n...”

Źródła:

  • „Niechcice”
  • Wielkanoc w Russowie.
  • Zasłużeni dla powiatu

Zobacz też: