Jacek Bernard Szeszuła image

Jacek Bernard Szeszuła

ur. 10 marca 1946
 
 
 
Zespół Szkół w Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 2
Artykuł Jacka Szeszuły umieszczony w Faktach Mosińsko - Puszczykowskich.

Artykuł Jacka Szeszuły umieszczony w Faktach Mosińsko - Puszczykowskich.

Eksponat ze zbiorów historycznych Jacka Szeszuły.

Jacek Szeszuła

Jacek Szeszuła laureatem Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej - artykuł prasowy.

Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznany Panu Jackowi Szeszule w maju 2014 roku.

Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznany Panu Jackowi Szeszule w maju 2014 roku.

Pan Jacek Szeszuła komentuje projekt historyczny podczas Festiwalu 2.0 w ZS w Mosinie.

Pan Jacek Szeszuła z bratem - okres dzieciństwa.

Podziękowanie dla Pana Jacka Szeszuły za udział w wystawie hobbystów "Szeroko na Wąskiej"

Prasowa ulotka wyborcza Jacka Szeszuły.

Strona tytułowa książki "Szkice z przeszłości Mosiny", której współautorem jest Pan Jacek Szeszuła.

Wykaz autorów książki "Szkice z przeszłości Mosiny". Wśród autorów Pan Jacek Szeszuła.

Wywiad z Panem Jackiem Szeszułą 20.01,2015r.

Wywiad z Panem Jackiem Szeszułą przeprowadzony 20.01.2015 przez uczniów biorących udział w projekcie CDEW.

Wywiad z Panem Jackiem Szeszułą przeprowadzony 20.01.2015 r. przez uczniów biorących udział w projekcie CDEW.

Zeszyt "Biblioteka Ziemi Mosińskiej" nr 4 - współautor Jacek Szeszuła

Zeszyt Biblioteki Ziemi Mosińskiej autorstwa Jacka Szeszuły.

Zeszyt Biblioteki Ziemi Mosińskiej współautorstwa Jacka Szeszuły.

Wywiad z Panem Jackiem Szeszułą- historykiem i regionalistą.
Wywiad z Panem Jackiem Szeszułą.
Z kart Kroniki SP 2 w Mosinie – Izba Pamięci Narodowej i działalność pedagogiczna Pana Jacka Szeszuły.
Zdjęć: 19
Filmów: 1
Dokumentów: 2

Pochodzenie i rodzina

Jacek Bernard Szeszuła urodził się 10 marca 1946 r. w Mosinie.

Ojciec Bernard Szeszuła (1914-1987) z zawodu fryzjer był lokalnym samorządowcem, pracował w mosińskim magistracie, PPRN w Śremie, był przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej w Pecnej oraz pracownikiem kółek rolniczych w powiecie śremskim. Matka Kazimiera, z domu Kołtoniak (1922- 1974), pracowała jako bibliotekarka w Pecnej. Rodzice Jacka Bernarda Szeszuły związek małżeński zawarli w Mosinie w roku 1944. Państwo Szeszułowie zamieszkiwali na Rynku w Mosinie. Mieli troje synów: Jacka Bernarda, Antoniego i Lechosława. Brat Jacka Szeszuły - Lechosław urodził się 19.12.1944 roku w Mosinie. Ukończył Studium Nauczycielskie i pracował w szkole. W roku 1970 wstąpił w związek małżeński z Genowefą Orłowską. Wychował 3 dzieci: Joannę, Karolinę, Krzysztofa ( 1982 – 2003). Joanna (z domu Szeszuła) Szajek ur.1972 r. pracuje w Zespole Szkół w Mosinie, uczy języka niemieckiego. Zawarła związek małżeński z Tomaszem Szajek w 1993 r. Ma troje dzieci: Sebastiana, Julię i Natalię. Karolina (z domu Szeszuła) Kilian ur. 1974 r. pracuje w Zespole Szkół w Mosinie jako nauczycielka nauczania zintegrowanego. Zawarła związek małżeński z Marcinem Kilianem w 1998 r. Ma czworo dzieci: Aleksandrę, Maję, Agatę i Martynkę.

Jacek Szeszuła zawarł związek małżeński z Marią Orłowską w 1969 roku. Maria Szeszuła z wykształcenia jest geografem. Studiowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową związała z nauczaniem i pracowała jako nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie oraz w Gimnazjum nr 2 w Mosinie. Brat Jacka Szeszuły - Antoni na stałe mieszka w Niemczech.

Państwo Jacek i Maria Szeszułowie mają dwoje dzieci: syna Jakuba ur. w 1974 roku oraz córkę Katarzynę ur. w 1980 roku. Syn Jakub ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu w oddziale zamiejscowym w  Gorzowie Wielkopolskim. Obecnie pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Mosinie oraz nauczyciel techniki i informatyki w Gimnazjum w Pecnej. Związek małżeński z  Beatą Konieczną zawarł w  1999 roku. Ma córkę Wiktorię urodzoną w 2004 roku, która jest uczennicą Szkoły Podstawowej w Pecnej.Córka Jacka Bernarda Szeszuły Katarzyna z zawodu jest dyplomowaną kosmetyczką, pracuje w swoim zawodzie. Związek małżeński zawarła w 1999 roku ze Sławomirem Bartkowiakiem. Ma dwoje dzieci: syna Krzysztofa ur.1999, który obecnie jest uczniem gimnazjum w Puszczykowie oraz córkę Paulinę ur. 2011 roku.

Edukacja

Jacek Bernard Szeszuła naukę rozpoczął w 1953 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie. Lubił wychowanie fizyczne, natomiast nauka matematyki, chemii i fizyki nie sprawiała mu przyjemności. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Ukończył je w 1964 roku. Następnie był słuchaczem Studium Nauczycielskiego w Poznaniu – specjalność – nauczyciel historii i wychowania obywatelskiego, które ukończył w 1966 r. W latach 1969-1974 studiował na Wydziale Filozoficzno – Historycznym UAM w Poznaniu, ukończył także studia podyplomowe z metodyki historii. W  okresie zawodowym bezustannie rozwijał swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach z zakresu historii, wos-u, zarządzania oświatą, psychologii, pedagogiki, dydaktyki.

Praca zawodowa

Jacek Szeszuła życie zawodowe związał z pracą nauczycielską. Jako nauczyciel historii pracował od 1966 roku przez 39 lat w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie przy ulicy Sowinieckiej 75. Uczył także wiedzy o społeczeństwie. W roku 1978 został wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2, w latach 1992-1999 pełnił funkcję dyrektora tejże szkoły. Dzięki jego inicjatywie rozbudowano budynek szkolny oraz rozpoczęto dostosowywanie go do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W związku ze zmianami organizacyjnymi w oświacie w 1999 roku Jacek Szeszuła rozpoczął na podbudowie Szkoły Podstawowej Nr 2 tworzenie Gimnazjum w Mosinie z oddziałami zamiejscowymi w Pecnej i Daszewicach. Po usamodzielnieniu się placówek filialnych od 2003 roku pełnił nadal funkcję dyrektora Gimnazjum w Mosinie. Z jego inicjatywy w latach 2001-2002 rozpoczęto prace nad nadaniem szkole sztandaru oraz imienia Jakuba Krauthofera – Krotowskiego, które miało miejsce 11.10.2002 roku. Był to początek budowania tradycji szkoły zogniskowanej wokół wartości wyznawanych przez patrona gimnazjum, która jest kontynuowana i rozwijana przez kolejne pokolenia młodzieży. W 2005 roku Jacek Szeszuła przeszedł na emeryturę. Nie zrezygnował jednak z kontaktów z młodzieżą i do dziś z wielką przyjemnością spotyka się z młodymi ludźmi, opowiada o historii regionu, pomaga pielęgnować historię szkoły i patrona gimnazjum Jakuba Krauthofera – Krotowskiego. W 2009 roku podczas uroczystości dziesięciolecia gimnazjum Jacek Szeszuła został uhonorowany tytułem „Przyjaciel szkoły” przyznawanym osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju szkoły oraz wspomagają uczniów i nauczycieli w realizacji różnorodnych inicjatyw edukacyjnych i środowiskowych.

Historyk i regionalista

Pasją Jacka Szeszuły jest historia, ale nie tylko ta w szkolnym rozumieniu, ponieważ Jacek Szeszuła jest rozkochany przede wszystkim w swojej Małej Ojczyźnie, pasjonują go lokalne dzieje, niezwykle żywo interesuje się historią regionu, w którym mieszka. Efekty jego pracy i poszukiwań są imponujące. Jako nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 Jacek Szeszuła rozpoczął gromadzenie pamiątek regionalnych. Początkowo zbiór eksponatów ukazujących historię Mosiny umieszczono w szkolnej klasopracowni - powstała szkolna Izba Pamięci Narodowej (1500 eksponatów), która w 1975 roku została laureatem ogólnopolskiego konkursu XXX-lecia zwycięstwa nad faszyzmem, a jej założyciela i twórcę odznaczono odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Zbiory tematyczne szkolnej Izby Pamięci Narodowej były prezentowane m.in na wystawach w Budapeszcie, Wrocławiu, Bydgoszczy, liceach w Poznaniu, Żabikowie oraz w Szreniawie. W 1983 roku Jacek Szeszuła przekazał zbiory Izby Pamięci Narodowej miastu i zaproponował ówczesnym władzom utworzenie na terenie Mosiny muzeum. Wspólnie z uczniami Jacek Szeszuła przeniósł eksponaty z Izby Pamięci do budynku XIX- wiecznej bożnicy znajdującej się na ul. Niezłomnych 1 w Mosinie - była to kontynuacja szkolnej Izby Pamięci Narodowej. Po gruntownym remoncie pomieszczenia w marcu 1985 roku otwarto funkcjonującą do dziś Izbę Muzealną, miejsce w którym są gromadzone źródła i pamiątki dokumentujące lokalne dzieje. Znajduje się tam m.in. odszukany przez Jacka Szeszułę w 2002 roku odpis praw miejskich miasta Mosina.

W 1983 roku Jacek Szeszuła pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego obchodów regionalnego święta Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej. Zainspirowany przez dyrektora Banku Spółdzielczego w Mosinie – pana Henryka Kołtoniaka i Naczelnika Miasta pana Jerzego Szyło napisał scenariusz i przygotował plenerową inscenizację, której tematem był pobyt Jana Chryzostoma Paska w Mosinie w 1651 roku oraz ustanowienie Rzeczypospolitej Mosińskiej w 1848 roku. Mieszkańcy Mosiny mogli obejrzeć inscenizację w maju 1983 roku na mosińskim rynku (występowali aktorzy scen poznańskich wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie). Kolejne prezentacje inscenizacji miały miejsce w 1997 i 2003 roku.

Jacek Szeszuła jest także autorem (razem z Marianem Strenkiem) formuły najwyższego, lokalnego wyróżnienia – Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, ustanowionego w  1998 roku uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie oraz autorem regulaminu Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej. Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej został wykonany przez artystę medaliera Józefa Stasińskiego. Jacek Szeszuła w pierwszej kadencji (1999 – 2006) pełnił funkcję Dziekana Kapituły. W marcu 2015 roku ponownie został wybrany do Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Jacek Szeszuła był także pomysłodawcą konkursu na flagę Mosiny. Stworzył regulamin konkursu, który został opublikowany w marcu 1996 roku w  „Biuletynie Mosińskim”. Był także członkiem komisji konkursowej, która spośród 18 prac wyłoniła zwycięski projekt flagi autorstwa pana Stanisława Grześka z Poznania.

Bardzo ważnym aspektem działalności historycznej Jacka Szeszuły jest popularyzacja postaci Jakuba Krauthofera-Krotowskiego, który dzięki wielu zabiegom historyka w świadomości mieszkańców Mosiny funkcjonuje jako lokalny bohater (na uroczystej sesji Rady Miejskiej w 1999 roku Jakub Krauthofer - Krotowski roku został uhonorowany Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej, jest także patronem Gimnazjum nr 2 w Mosinie).

Jacek Szeszuła niestrudzenie poszukuje informacji o przedwojennych, wojennych i powojennych losach mieszkańców Mosiny. Efekty swojej pracy zamieszcza w publikacjach książkowych, zeszytach historycznych i licznych artykułach prasowych.

Publikacje

Jacek Szeszuła jest autorem i współautorem książek, albumów, publikacji historycznych, cyklu (ukazującego od 2008r.) „Biblioteka Ziemi Mosińskiej” (który redaguje z Joanną Nowaczyk i Przemysławem Mielochem) autorem aktów erekcyjnych, redaktorem portalu internetowego „Żołnierze wolności” http://www.zolnierzewolnosci.pl/portal/pl/Biblioteka_Ziemi_Mosinskiej.html oraz wielu artykułów historycznych opublikowanych w lokalnej prasie .in. w: „Ziemi Mosińskiej”, „Biuletynie Mosińskim”, „Czasie Mosiny” i „Faktach Mosińsko-Puszczykowskich”.

Wykaz publikacji Jacka Szeszuły:

1. Szkice z przeszłości Mosiny. Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza A. Jakubiaka, rozdział „Mosina w czasie okupacji hitlerowskiej”. Współautor Roman Perła.

2. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu: „Z doświadczeń nauczycieli wielkopolskich”. Artykuł o Izbie Pamięci Narodowej w Zbiorczej Szkole Gminnej SP Nr 2 w Mosinie.

3. Album MOSINA 700 lat. Współautor rozdziału „Osoby związane z Mosiną”. 2002 r.

4. Biblioteka Ziemi Mosińskiej – Zeszyty :

Nr 1 „Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic” – współpraca autorska

Nr 3 „Udział Mieszkańców Ziemi Mosińskiej” w wojnie polsko-sowieckiej (1919-1921), współautor

Nr 4 „90 lat KS 1920 Mosina”, współautor

Nr 5 „Mieszkańcy Ziemi Mosińskiej w czasach wojny 1939-1945” – artykuły: „Wrześniowa rocznica”; „W rocznicę zbrodni”; „Świadectwo zbrodni”; „Rodzą się pytania”; „Zakładnicy”; „Żołnierz z Mosiny”; Zbrodnia w Dymaczewie Starym, Sache Moschin (cykl pięciu artykułów), autor

Nr 6 „Mieszkańcy Ziemi Mosińskiej w latach 1919-1939, autor

IV. ARTYKUŁY ZAMIESZCZONE W LOKALNYCH GAZETACH

1. Regionalny Informator Gospodarczy „Z postępem”Nr 2/1998, tytuł artykułu: „Gmina Mosina proponuje i zaprasza”.

2. BIULETYN MOSINSKI:

Nr 9/2002 „Okupacyjne losy”

Nr 2/2002 „Ludzie Mosiny w 700-leciu”

3. ZIEMIA MOSIŃSKA:

„Gimnazjum w Mosinie … z kart historii”, 1997/1998

4. CZAS MOSINY:

Nr 1, wrzesień 2010 , wywiad Maciej Lum

Nr 2, październik /listopad 2010, „W rocznicę zbrodni”

Nr 3, listopad 2010, Kandydaci Koalicji Samorządowej, wywiad

Nr 1 (4) kwiecień 2012, „Warto przypomnieć”, (1.03.1945 – rozpoczęcie roku szkolnego)

Nr 2 (5) czerwiec 2012, „Zbrodnia w Dymaczewie Starym”

Nr 1 (7) styczeń 2013, „Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne”

Nr 2 (8), kwiecień 2013, Pomoc dla bezrobotnych przed II wojną; Z prac Rady Miejskiej

Nr 3 (9), czerwiec 2013, Budynek nr 7 na Rynku; Z prac Rady Miejskiej

Nr 3 (6) październik 2013, „Miasto liczy straty; Z prac Rady Miejskiej

Nr 4 (10), listopad 2013, Barką przez pola i łąki; Z prac Rady Miejskiej

Nr 1 (11), kwiecień 2014, Kilka ciekawostek; Z prac Rady Miejskiej

Nr 2 (12), listopad 2014, Refleksje; (wybory – wydanie specjalne)

Nr 3 (13), listopad 2014, Refleksje; (wybory – wydanie specjalne)

5. FAKTY MOSIŃSKO-PUSZCZYKOWSKIE:

14.10.2002 r. Gimnazjum ma sztandar i patrona

20.12.2002 r. Moje wigilie

23.06. 2003 r. Nie jest to moja porażka; wywiad z J. Dudkiem

08.04.2005 r. Medale zostały przyznane; wywiad

11.04. 2006 r. Ordery zostały przyznane

Nr 2. 21.02.2008 r. Przewodniczący nie jest władzą…

Nr 7. 10.06.2009 r. Wątpliwości zostały rozwiązane

Nr 8. 09.10.2009 r. KS Reaktywacja

Nr 13. 30.10.2009 r. W rocznicę zbrodni

10.2009 r. W rocznicę zbrodni; W obliczu śmierci

18.01.2010 r. Wyzwolenie 1945 r.

Nr 6. 17.05.2010 r. 50 lat jak jeden dzień..

15.05.2010 r. Narodziny demokracji w Mosinie, część I

12.07.2010 r. Narodziny demokracji w Mosinie, część II

12.08.2010 r. Ja i mój koń…

15.11.2010 r. Kadencja zakończona, wywiad Joanna Nowaczyk

15.11.2010 r. 90 lat KS 1920 Mosina

01.2011 r. Zdarzyło się w Mosinie 104 lata temu…; część I

22.02. 2011 r. Zdarzyło się w Mosinie 104 lata temu…; część II; Minęła 60 rocznica wyzwolenia Mosiny

22.03. 2011 r. Mosinianka na stalowym rumaku

10.05.2011 r. Dobry Lot

07.06.2011 r. Dobry Lot

04.07 2011 r. Dobry Lot

28.10.2011 r. Rodzą się pytania…

27.01.2012 r. Rocznica budowy szkoły; Kolejna rocznica;

Nr 1. 11.01.2013 r. Zakładnicy

Nr 3. 19.03. 2013 r. Wysadzono most i co dalej…

Nr 4. 27.03.2013 r. Kilka słów o SACHE MOSCHIN

Nr 5. 22.04.2013 r. Kilka słów o SACHE MOCHIN; część II

Nr 7. 05.06.2013 r. Kilka słów o SACHE MOSCHIN; część III

Nr 8. 25.06. 2013 r. Kilka słów o SACHE MOSCHIN; część IV

Nr 9. 10.09.2013 r. Kilka słów o SACHE MOSCHIN; część V

Nr 12. 23.09.2013 r. Otwarcie wystawy SACHE MOSCHIN; (Muzeum w Żabikowie)

Nr 13. 15.10.2013 r. Zapalmy znicz pamięci…

Nr 2. 12.02. 2014 r. Styczniowe rocznicowe dni

Nr 12. 06.10.2014 r. Pomnik Tadeusza Kościuszki w Mosinie

Nr 14. 10. 11.2014 r. 20 październik a w Daszewicach. Pomnik św. Jana Nepomucena.

Opiekun polskich grobów w Kalmar

Nr 2. 20.02.2015 r. Miejsca pracy podczas okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945 w Mosinie

V. OPRACOWANE AKTY EREKCYJNE:

1. Akt przekazania sztandaru 31 Batalionowi Technicznemu w Babkach, 3 maja 1996 r.

2. Akt erekcyjny dla pomnika św. Jana Nepomucena w Mosinie, posadowionego u zbiegu ulic Sowiniecka – Farbiarska. Odsłonięcie 20 października 2000 r.

3. Akt erekcyjny dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mosinie. Wmurowanie aktu – 1 grudnia 2000 r.

Praca społeczna i samorządowa

Jacek Szeszuła to także osoba bardzo czynnie zaangażowana w pracę samorządową. W latach 1994 – 1998 był wiceprzewodniczącym mosińskiej Rady Miejskiej oraz radnym Wielkopolskiego Sejmiku Samorządowego. W latach 1998 – 2002 pracował jako radny Powiatu Poznańskiego. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie, a w latach 2010 - 2014 wiceprzewodniczącego mosińskiej Rady Miejskiej. W 2104 roku w wyborach samorządowych mieszkańcy Mosiny wybrali ponownie Jacka Szeszułę na swojego przedstawiciela do rady Powiatu poznańskiego, w której pełni funkcję radnego.

Nagrody i wyróżnienia

Za swoją pracę i działalność Jacek Szeszuła został uhonorowany: Złotym Krzyżem Zasługi, odznaczeniami: „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” oraz „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” (1976) a także wieloma nagrodami: Nagrodą Ministra Oświaty III Stopnia (1974), Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania w Poznaniu, Nagrodą Gminnego Dyrektora Szkół w Mosinie, Nagrodą Inspektora Oświaty i Wychowania w Mosinie oraz Nagrodą Burmistrza Gminy Mosina.

23 maja 2014 roku Jacek Szeszuła na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie odebrał Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej – najwyższe lokalne wyróżnienie, które przyznawane jest wybitnym mieszkańcom Mosiny za ”utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej”. Laudację podczas uroczystości wygłosił pan Przemysław Mieloch.

Pasje i zainteresowania

Największą pasją Jacka Szeszuły jest historia regionalna, której poświęca większość swojego wolnego czasu. Uwielbia także literaturę historyczną. Wielką przyjemność Panu Jackowi Szeszule sprawiają także podróże po Polsce z żoną i wnukiem Krzysiem. Jacek Szeszuła lubi słuchać muzyki przełomu lat 60/70 oraz gotować.

Znaczenie postaci

Wszechstronna działalność Pana Jacka Szeszuły sprawia, że historia miasta i ludzi zostaje ocalona od zapomnienia, a pojęcie „małej ojczyzny” nabiera zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci realnego kształtu. Niezwykła aktywność w poszukiwaniu pamiątek, ich dokumentowanie, upublicznianie, dążenie do popularyzacji cennych dla regionu inicjatyw ludzi zamieszkujących naszą gminę sprawia, że nie tylko wzrasta wiedza mieszkańców miasta o przeszłości, ale także poznajemy i uczestniczymy w uhonorowaniu osób, które dzięki swojej pracy i pasjom przyczyniają się do rozkwitu naszego regionu. Niezwykłą zasługą Pana Jacka Szeszuły jest także wykreowanie Jakuba Krauthofera – Krotowskiego na lokalnego bohatera, wokół którego młodzież buduje tradycje i poznaje historię miejsca, w którym mieszka. Dzięki swojej działalności i otwartości Pan Jacek Szeszuła uczy, jak ważna jest pamięć oraz szacunek dla ludzi i miejsca, w którym się mieszka.

Bibliografia

Archiwum prywatne Jacka Szeszuły

http://czasmosiny.e-samorzadowiec.pl/tresc2/pdf/5117,15.03.2015 2015http://www.kultura.gmina.pl/izba.html, 12.03.2015

http://www.kultura.gmina.pl/izba.html, 12.03.2015

http://bip.mosina.pl/zasoby/files/archiwum/biuletyn-informacji-publicznej/organy-gminy/rada/protokoly/protokoly-z-sesji-rady-miejskiej/protokoly-z-sesji-rady-miejskiej-w-mosinie-kadencja-2006-2010/sesjalixuroczysta-22.05.2010.pdf, 13.03.2015

http://www.czasmosiny.e-samorzadowiec.pl/tresc2/wyswietl/3521/jacek-szeszula, 17.03.2015

http://www.kultura.gmina.pl/publikacja.pdf, 17.03.2015

www.zolnierzewolnosci.pl/portal/pl/Narodziny_demokracji_.html, 17.03.2015

www.zolnierzewolnosci.pl/portal/pl/25_stycznia_1945.html, 17.03.2015

www.zolnierzewolnosci.pl/portal/pl/Zdarzylo_sie_w_Mosinie.html, 17.03.2015

http://www.zolnierzewolnosci.pl/portal/pl/W_obliczu_smierci_Jacek_Szeszula_Joanna_Nowaczyk.html 17.03.2015


Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Julia Kordy, Zuzanna Lange, Zofia Ptak, Martyna Skuła, Katarzyna Stronka, Natalia Szajek
Nauczyciel prowadzący: Anna Chilczuk-Bech
Zespół Szkół w Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 2
Gmina Mosina, powiat poznański

Źródła:

  • Festiwal 2.0
  • Izba Muzealna w Mosinie
  • Uchwała i regulamin Me...
  • Zeszyty z serii Biblio...

Zobacz też: