Maria Domicz image

Maria Domicz

ur. 31 lipca 1932
zm. 20 marca 2004
 
„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc...”
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim
Cmentarz w Koźminie Wlkp.

Dom rodzinny pani Marii Domicz.

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp.

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp.

Liga Obrony Kraju

Liga Obrony Kraju

Liga Obrony Kraju

Maria Domicz

Odznaczenia

Odznaczenia

Odznaczenia

Odznaczenia

Odznaczenia

Odznaczenia

Odznaczenia

Odznaczenia

Odznaczenia

Odznaczenia

Odznaczenia

Odznaczenia.

Pani Maria Domicz w otoczeniu uczennic.

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

Uroczystości szkolne

Uroczystości szkolne

Uroczystości szkolne.

Uroczystości szkolne.

Uroczystości szkolne.

Uroczystości szkolne.

Uroczystości szkolne.

Uroczystości szkolne.

Uroczystości szkolne.

Uroczystości szkolne.

Uroczystości szkolne.

Uroczystości szkolne.

Uroczystości szkolne.

Zdjęcie legitymacyjne

Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego

Życie prywatne

Życie prywatne

Życie prywatne.

Życie prywatne.

Życie prywatne.

Życie prywatne.

Życie prywatne.

Miejsca w Koźminie Wlkp.związane z życiem i pracą pani Marii Domicz.
Rozmowa z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp., panią Arletą Szkudlarek.
Zdjęć: 55
Filmów: 2


Pochodzenie

Pani Maria Domicz urodziła się 31 lipca 1932 r.Koźminie Wlkp. w rodzinie chłopskiej. Miała trzy siostry: Elżbietę, Zdzisławę i Teresę. W czasie II wojny światowej przyjęła I Komunię Świętą. Uroczystość odbywała się w konspiracji przed okupantem. Rodzina kultywowała tradycje katolickie i państwowe.

Edukacja i praca zawodowa

Świadectwo dojrzałości uzyskała w Liceum Ogólnokształcącym w Koźminie Wlkp. w 1951 roku. Po uzyskaniu dyplomu nauczycielskiego w Liceum Pedagogicznym w Krotoszynie rozpoczęła pracę nauczycielską najpierw w szkole wiejskiej w Polskich Olędrach, a po roku w Szkole Podstawowej w Koźminie Wlkp. Studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyła w roku 1961.
Dwa lata później została przez Wydział Oświaty i Kultury w Krotoszynie skierowana do pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Koźminie Wlkp. na stanowisko nauczyciela geografii.Oprócz geografii uczyła także matematyki i wychowania fizycznego.
Z dniem l września 1975 r. objęła funkcję dyrektora tego liceum, a od l września roku 1978 została mianowana dyrektorem Zespołu Szkół w Koźminie Wlkp. Funkcję tę pełniła do 30 kwietnia 1991 r.
Pracując zawodowo podnosiła swoje kwalifikacje. W 1970 roku ukończyła kurs rezerwy kadrowej dla dyrektorów liceów ogólnokształcących, a w 1972 roku kurs nauczycieli geografii w Warszawie. W 1978 roku ukończyła studia podyplomowe z Organizacji Zarządzania Oświatą w Sulejówku. W grudniu 1984 roku uzyskała III (najwyższy) stopień specjalizacji zawodowej z Organizacji i Zarządzania Oświatą. Jako nauczyciel i dyrektor zawsze, w najwyższym stopniu była zaangażowana i nigdy nie liczyła czasu ani nie oszczędzała swoich sił dla dobra uczniów i swej placówki. Dzięki jej staraniom 1 września 1978 roku powołano Zespół Szkół, w skład którego weszły: Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących i Technikum Zawodowe dla Pracujących. W 1979 roku dokonano całkowitej wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły. W dniach 17 i 18 września 1983 roku odbył się IV Zjazd z okazji 110 – lecia Szkoły. Szkoła otrzymała wówczas odznakę „Za zasługi dla Województwa Kaliskiego” oraz „Za zasługi dla środowiska koźmińskiego”. W dniu 10 stycznia 1986 roku w holu szkoły dokonano uroczystego odsłonięcia gipsowego „Pomnika Wolności”, którego oryginał z brązu znajduje się przy ulicy Klasztornej. Od tego roku dzień 10 stycznia jest „Dniem Patrona” szkoły. Z dniem 1 września 1989 roku nastąpiła likwidacja internatu oraz stołówki szkolnej. Od 1 września 1990 roku rozpoczęto nauczanie elementów informatyki w nowo otwartej pracowni komputerowej, w której zainstalowano komputery typu ELWRO 8000 Junior. Od lutego do czerwca 1990 roku nastąpił kapitalny remont sali gimnastycznej.
1 maja 1990 roku panią dyrektor Marię Domicz na stanowisku zastąpił mgr Kazimierz Wałęsa. Przejął szkołę z wypracowanymi tradycjami, po strategicznych remontach.

Działalność społeczna

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

Pracując w zawodzie nauczycielskim Maria Domicz aktywnie propagowała wśród młodzieży idee ruchu turystyczno-krajoznawczego, założyła Szkolne Koło PTTK. Organizowała wiele wycieczek szkolnych.

Związek Harcerstwa Polskiego

Do harcerstwa wstąpiła będąc uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Koźminie. W latach 1947 – 49 pełniła funkcję drużynowej żeńskiej drużyny im. Emilii Plater. Wzięła wówczas udział w kursie dla drużynowych w Starej Łubiance koło Wałcza, zorganizowanym przez Chorągiew Wielkopolską. W roku 1958 wzięła udział w kursie instruktorskim w Skolimowie koło Warszawy, zorganizowanym przez Główną Kwaterę ZHP, a także w Centralnej Akcji Szkoleniowej w Złocieńcu, na której pełniła funkcję zastępowej. Była uczestnikiem zimowiska instruktorskiego w 1959 roku w Międzygórzu, w Letniej Akcji Szkoleniowej „Las – 59” w Borowym Młynie. Ponadto wzięła udział w kursach w Wąsowie, Szumiradzie, Sierakowie, Chorzowie, Perkozie i Międzychodzie. Przez wiele lat pracy instruktorskiej pełniła następujące funkcje:
• w latach 1957 – 60 zastępcy Komendanta Hufca ZHP w Koźminie,
• w latach 1960 – 62 Komendanta Hufca ZHP w Krotoszynie oraz Kierownika Referatu Starszoharcerskiego dla szkół Ponadpodstawowych,
• od 1975 – 82 roku Komendanta Hufca ZHP w Koźminie,
• od 19 82 roku Hufcowa Komisji Stopni Instruktorskich.
Przez cały czas pracy w ZHP była współorganizatorem wielu uroczystości i imprez. Zorganizowała m.in. Zloty Harcerstwa Ziemi Koźmińskiej z okazji 50 – lecia i 60 – lecia istnienia harcerstwa w Koźminie. Z jej inicjatywy przeprowadzono w Hufcu akcję „Bohater”, zakończoną nadaniem Hufcowi imienia „Strajku Szkolnego Dzieci Koźmińskich 1906 – 1907” i wręczenie sztandaru. Była organizatorem wielu form wypoczynku wakacyjnego: rajdy, zloty, wycieczki, turnieje, a na 21 obozach pełniła funkcję komendanta. Prowadziła i organizowała wiele kursów szkoleniowych dla drużynowych i funkcyjnych pionu starszoharcerskiego na szczeblu Hufca i Chorągwi. Była współorganizatorem obozów wędrownych „Azymut Huta Katowice”, „Akcja Grunwald”. Jako delegat była uczestnikiem III i IV Zjazdu ZHP. Za swą pracę społeczną jako opiekun Szkolnego Szczepu Drużyn ZHP przy Liceum Ogólnokształcącym , a także działalność w Komendzie Hufca ZHP została wyróżniona:
• Honorową Odznaką za zasługi dla ZHP,
• Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,
• Złotym Krzyżem za zasługi dla ZHP,
• Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
• Odznaką „Zasłużony dla Chorągwi Kaliskiej”,
• Medalem 10 – lecia Chorągwi Kaliskiej ZHP.

Inna działalność

Po przejściu na emeryturę, pani Maria Domicz, nadal interesowała się sprawami szkoły, oświaty koźmińskiej oraz środowiska harcerskiego. Brała udział w Zjazdach Absolwentów organizowanych przez poszczególne roczniki oraz w szkolnym zjeździe w 1993 roku.
Pani Maria Domicz angażowała się w działalność społeczną. Przez cztery kadencje była radną Powiatowej Rady Narodowej w Krotoszynie (do 1975 r.), a od roku 1976 - radną Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu.
Pracowała także w Koźmińskiej Fundacji Ochrony Zdrowia.
Była aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Koźmina Wielkopolskiego.

Odznaczenia

Pani Maria Domicz otrzymała wiele dyplomów i odznaczeń, m.in.:
1. Odznakę "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" (1967),
2. Odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego (1968),
3. Srebrny Krzyż Zasługi (1968),
4. Odznakę 100-lecia Zorganizowanej Turystyki w Polsce (1973),
5. Złoty Krzyż Zasługi (1976),
6. Odznakę "Za zasługi dla województwa kaliskiego (1977),
7. Odznakę "Za zasługi dla Rozwoju Środowiska Koźmińskiego" (1978),
8. Medal Komisji Edukacji Narodowej (1980),
9. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1982).

Znaczenie

Dyrektor Maria Domicz cieszyła się zawsze szacunkiem i uznaniem współpracowników, uczniów i ich rodziców oraz społeczności naszego miasta. Interesowała się problemami swoich uczniów i nauczycieli. Cały wolny czas poświęcała na organizowanie zajęć dla młodzieży i różnych form wypoczynku.
Zmarła 20 marca 2004 r., została pochowana na koźmińskim cmentarzu przy ulicy Poznańskiej dnia 23 marca 2004 roku.
Kończąc swoją wypowiedź podczas uroczystości pogrzebowych, dyrektor LO Kazimierz Wałęsa stwierdził, że „To szczęście mieć takiego przełożonego”. W imieniu wychowanków za trud wychowania podziękował pani Domicz na łamach "Echa Koźmina" pan dr Michał Pietrowski: „Spoczywaj w pokoju w tej ukochanej przez Ciebie Ziemi Koźmińskiej”.

English abstract

Maria Domicz was born in 1932 in Koźmin Wlkp. She graduated geography from Adam Mickiewicz University in Poznań. In 1963 she starded her first job at secondary school in Koźmin and she was a head teacher there from 1975 to 1991. She set up a tourist club and supported scouting . She was organizing many scouting camps as a leader of the group. She was decorated as a Scoutmaster of Poland. She died in 2004 and was buried in Koźmin Wlkp.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Garlińska
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim
Gmina Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński

Kalendarium:

 • 1932 ― Narodziny bohatera
 • 1951 ― Otrzymanie świadectwa...
 • 1956 ― Pełnienie funkcji w Z...
 • 1960 ― Radna Powiatowej Rady...
 • 1961 ― Ukończenie studiów.
 • 1963 ― Skierowanie do pracy.
 • 1975 ― Objęcie funkcji dyrek...
 • 1976 ― Radna Wojewódzkiej Ra...
 • 1977 ― Uzyskanie najwyższego...
 • 1991 ― Przejście na emerytur...
 • 2004 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

 • „Mam szczerą wolę całym...”
 • „To szczęście mieć taki...”

Źródła:

 • 140 lat Gimnazjum i Li...
 • Dyrektorzy
 • Echo Koźmina
 • Kroniki klasowe
 • Muzeum Ziemi Koźmiński...
 • Pamiątki rodzinne
 • Z dziejów harcerstwa k...

Zobacz też:

 • > Koźmin Wielkopolski
 • > Krotoszyn
 • > Poznań
 • > Muzeum Ziemi Koźmiński...
 • > Polskie Towarzystwo Tu...
 • > Uniwersytet im. Adama ...
 • > Związek Harcerstwa Pol...
 • >  Echo Koźmina,
 • >  Towarzystwo Miłośnikó...