Ludwik Naglik image

Ludwik Naglik

ur. 10 lipca 1910
zm. 29 września 1978
Polityka i społeczeństwo
„Czego się nauczysz, tego ci nikt nie odbierze”
Szkoła Podstawowa im. Marii Składowskiej-Curie w Pakosławiu
Dom rodzinny Ludwika Naglika

Dożynki wiejskie w Pakosławiu

Dożynki wiejskie w Pakosławiu

Grób Ludwika Naglika

Jerzy Naglik-poseł na Sejm

Księga parafialana urodzeń

Księga parafialna zgonów

Ludwik Naglik

Młody Ludwik

Otwarcie Szkoły Podstawowej w Pakosławiu

Otwarcie Szkoły Podstawowej w Pakosławiu

Otwarcie Szkoły Podstawowej w Pakosławiu

Otwarcie Szkoły Podstawowej w Pakosławiu

Wywiad
Akt małżeństwa
Akt małżeństwa
Akt urodzenia
Akt zgonu
Zdjęć: 13
Filmów: 1
Dokumentów: 4

Pochodzenie

Ludwik Naglik urodził się 10 lipca 1910r. w Pakosławiu. Jego matka Józefa Naglik (z domu Szczepańska), była na gospodarstwie w Pakosławiu, ojciec - Stefan Naglik pochodził z Pakosławia i był listonoszem. Miał ośmioro rodzeństwa: Antoninę Naglik (ur.1899r.), Mariannę Naglik (ur.1902r.), Teodorę Naglik (ur. 1903r.), Annę Naglik (ur. 1906r.), Jadwigę Naglik (ur. 1904r), Ignacego Naglika (ur. 1908r.), Stanisława Naglika (ur.1912r.), Marcelego Naglika (ur. 1916r.)

Dzieciństwo

Ludwik Naglik od najmłodszych lat pomagał swojej matce i starszemu rodzeństwu w pracach gospodarskich, takich jak: sprzątanie, pasienie gęsi i krów, roboty w polu.

Edukacja

Do szkoły podstawowej chodził w Pakosławiu. Zaczynał naukę w szkole niemieckiej, a kończył po odzyskaniu niepodległości- w szkole polskiej. Był dobrym uczniem i nie sprawiał kłopotów wychowawczych. Wyniki miał na tyle dobre, że po ukończeniu szkoły podstawowej bez problemów został przyjęty do dalszej nauki w Męskim Gimnazjum w Rawiczu. Maturę zrobił w roku 1929.

Praca

Po ukończeniu szkoły Ludwik Naglik podjął pracę najpierw jako urzędnik Wójtostwa w Chojnie, potem w instytucji finansowej w Mogilnie. W czasie wojny pracował jako robotnik, a po jej zakończeniu w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Pakosławiu. Później jakiś czas pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym, gdyż na skutek szykan ze strony władzy (Urząd Bezpieczeństwa) z pracą GS-ie musiał sie rozstać. Następną pracą zawodową pana Ludwika (lata 1956-1961), było kierowanie Powiatowym Związkiem Kółek i Organizacji Rolniczych w Rawiczu. W latach 1961 - 1976 był urzędującym prezesem Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Rawiczu.

Stan rodzinny

Ludwik Naglik ożenił się 8.02.1941 r. z Józefą Jórdeczką, która pochodziła ze Słupi Kapitulnej. Mieli pięcioro dzieci:

- Edwin Naglik (ur. 1941 r.) Po maturze zdanej w rawickim Liceum Ogólnokształcącym, studiował w Poznaniu i został magistrem inżynierem rolnictwa, a po kilku latach pracy w placówce puławskiego Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa zlokalizowanej w Baborówku koło Szamotuł, obronił doktorat z zakresu nauk rolniczych w Poznaniu.

- Jerzy Naglik (ur. 1943 r.) Zdał maturę w rawickim Liceum Ogólnokształcącym. Skończył studia na Politechnice Poznańskiej i został magistrem inżynierem mechanikiem.

- Ryszard Naglik (ur. 1945 r.) Ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Powodowie i tam zdał maturę. Zmarł 17 września 2007r.

- Zofia Rucińska (z domu Naglik, ur. 1951 r.) Skończyła Technikum Rolnicze w Powodowie i tam zrobiła maturę.

- Aleksander Naglik (ur. 1956 r.) Ukończył Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Bojanowie. Zdał maturę.

Poseł na Sejm

W latach 1957-1961 Ludwik Naglik był posłem na Sejm. W Sejmie reprezentował Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Pracował w sejmowej komisji przemysłu ciężkiego, chemicznego i górnictwa. Koncentrował się na pracach w komisji i w klubie poselskim ZSL, przygotowujących materiały na posiedzenia plenarne Sejmu. Z wystąpień na posiedzeniach plenarnych po paru próbach zrezygnował, gdyż teksty tych wystąpień były cenzurowane. Nawet wybór do Sejmu nie spowodował zrehabilitowania Ludwika Naglika za niesłuszne kilkuletnie szykany w okresie stalinizmu.

Więzienie

Ludwik Naglik za swoje poglądy i zgodną z nimi działalność opozycyjną był w czasach stalinizmu (lata 1946 do 1954) szykanowany częstymi przesłuchaniami, zatrzymaniami i aresztowaniami. Najczęściej był przetrzymywany w aresztach Urzędu Bezpieczeństwa w Rawiczu i w Lesznie. Jego syn, Jerzy tak wspomina ten czas: " W latach 1946 - 1954 ojciec był uważany przez ówczesną władzę za wroga politycznego i za to spotykały go szykany ze strony funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Przejawem tego były częste rewizje (przeszukania) w domu, przesłuchania, zatrzymania (aresztowania) trwające po kilka dni i dłużej. Metody przesłuchania często były brutalne i niektóre z nich według dzisiejszych kryteriów były torturami. Jedno z takich aresztowań szczególnie zapadło mi w pamięć ze względu na czas trwania (od końca roku 1950 do maja 1951 r.). Ojca nie było z nami, ledwie zdążył wrócić przed urodzeniem się mojej siostry. Przez cały ten czas nie przedstawiono mu formalnych zarzutów, o procesie sądowym nie wspominając. Powodem szykanowania ojca była przynależność - już od czasów przedwojennych - do Polskiego Stronnictwa Ludowego i związana z tym działalność opozycyjna w stosunku do narzuconego Polsce powojennego ustroju".

Działacz społeczny

Ludwik Naglik już w okresie międzywojennym - będąc uczniem gimnazjalnym - wygłaszał pogadanki na zebraniach chłopskich. Po wojnie włączył się szeroko do pracy w Związku Samopomocy Chłopskiej, wysuwając na zebraniach wnioski dotyczące rozwoju Pakosławia, elektryfikacji wsi itp. Był on głównym inicjatorem powołania Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz Gminnej Kasy Spółdzielczej; działał w zarządach tych placówek. Stanął na czele Komitetu Budowy nowej szkoły w Pakosławiu, jak również budowy Pomnika-Tablicy Pamięci Ofiar Obu Wojen. Przewodniczył równeiż komitetowi elektryfikacji Pakosławia. Po rozwiązaniu Polskiego Stronnictwa Ludowego wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Przez kilka lat był w zarządzie wojewódzkim ZSL. Działał społecznie w kółkach rolniczych i spółkach wodnych w gminie, powiecie i województwie. Był też honorowym korespondentem Głównego Urzędu Statystycznego. Za wielostronną działalność Ludwik Naglik został uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi i licznymi dyplomami uznania.

Zmarł 29 września 1978 r. W związku z jego śmiercią napisano w kronice Kółka Rolniczego: "Dnia 29 września 1978 r. zmarł nagle, przeżywszy lat 68, aktywny członek zarządu naszego Kółka Rolniczego i wielu organizacji. Naieubłagana śmierć wyrwała go z naszych szeregów. Była to wielka strata nie tylko dla wsi Pakosław, ale również dla naszego środowiska".

Zainteresowania

Ludwik Naglik interesował się szeroko pojmowaną polityką. Bardzo bliska mu była działalność samorządowa, oświata, polityka międzynarodowa i kwestie ustrojowe w kraju. Widział konieczność unowocześniania gospodarstw, dlatego czytał oraz często wprowadzał w życie nowinki rolnicze. Uwielbiał konie, często zabierał swoich synów na "męskie" przejażdżki wzdłuż rzeki Orli. Wieczorami cała rodzina siadała przy stole i godzinami wsłuchiwała się w głos Ludwika, który czytał dla nich powieści, nowele i opowiadania...

Znaczenie postaci

Ludwik Naglik swoim działaniem pokazał, że konsekwencją i uporem można dojść do wytyczonych celów. Uznawał, że należy bronić swoich przekonań w sprawach ważnych dla społeczności lokalnych i w większej skali. Historia pokazała, że dobrze zorganizowani ludzie podobnego pokroju mogą nawet zmienić ustrój państwa.

Dziś Pakosław to prężnie rozwijająca się miejscowość między innymi dzięki poczynaniom Ludwika Naglika w zakresie:

Elektryfikacji

Symboliczne i zarazem całkiem dosłowne "wychodzenie z ciemności". Mieszkańcy Pakosławia wcześniej niż wynikało to z planów państwa mogli korzystać ze zdobyczy techniki i kultury (napęd elektryczny maszyn gospodarskich i urządzeń domowych, radio i - nieco później - telewizja).

Spółek wodnych

Ich działalność przyczyniła się do poprawy gospodarki zasobami wodnymi, zmniejszało się zagrożenie powodziami i pozwalało lepiej wykorzystywać zasoby wody.

Budowy szkoły podstawowej

Dzieci z Pakosławia i Góreczek Wielkich miały bliżej do szkoły podstawowej. Jakość nauczania też była wyższa ze względu na likwidację klas łączonych i lepsze wyposażenie w pomoce dydaktyczne. Zwiększało to szanse dzieci na dalsze kształcenie.

Utworzenia Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska

Ułatwienie ludności całej gminy dostępu do towarów niezbędnych do życia i produkcji rolnej: sklepy z artykułami spożywczymi i przemysłowymi, opał, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin... W konsekwencji prowadziło to do uzyskiwania wyższej wydajności produkcji rolniczej i wzrostu poziomu życia.

Kółek rolniczych

Ich działalność umożliwiała dostęp do sprzętu potrzebnego w pracy na roli. Powodowało to znaczne zmniejszanie uciążliwości pracy rolników i zaoszczędzenie czasu.

Źródła

Kronika Szkoły Podstawowej w Pakosławiu

Wyciąg z księgi USC w Pakosławiu

Księgi parafialne Parafii św. Walentego w Pakosławiu

Stanisław Jędraś. Gmina Pakosław zielona kraina nad Orlą. Urząd Gminy Pakosław 2006

Wywiad z synem Jerzym

Wywiad z synem Aleksandrem

English abstract

Ludwig Naglik was born on 10 July 1910 in Pakosław. From an early age he helped his mother and older siblings in the work on their farm. He went to the primary school in Pakosław. He did a high school diploma in 1929 in High School Gymnasium in Rawicz. During the war he worked as a laborer, and after its completion in the Agricultural Cooperative in the Peasant Self-Pakosław. In the years 1956-1961 he was directing the County Association of Farmers and Agricultural Organisations in Rawicz. In the years 1957-1961 Ludwig Naglik was a member of parliament. He represented the United Peasant Party.. For his strong political views and courageous he was imprisoned for several months in Rawicz and Leszno. Ludwik Naglik was a social activist. After the war he joined the work in the Peasant Self-Help Association, pulling at the meetings of proposals for the development of Pakosław, rural electrification, etc. He was the main initiator of the establishment of the Agricultural Cooperative "Sch", and the District Cooperative Fund. He chaired a committee of Pakosław electrification. He was interested in the broad sense of politics. He saw the need for modernization of farms, so he read and often implements the agricultural innovations. He loved horses and often took his sons on the "male" rides along the river Orla. In the evenings, the whole family sat down at the table and spent hours listening to Ludwig, who read them novels, novellas and short stories . For multilateral activities Ludwig Naglik was awarded the high state awards and numerous diplomas of recognition. He died on 29 September 1978.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Mikołaj Demut, Gracjan Łacinik, Helena Barteczka, Sandra Juskowiak, Anna Krakowiak
Szkoła Podstawowa im. Marii Składowskiej-Curie w Pakosławiu
Gmina Pakosław, powiat rawicki

Kalendarium:

 • 1961 ― prezes Powiatowego Zw...
 • 1957 ― poseł na Sejm
 • 1956 ― kierowanie Powiatowym...
 • 1910 ― Narodziny bohatera
 • 1929 ― matura
 • 1941 ― Ślub bohatera
 • 1951 ― więziony w Rawiczu i ...
 • 1978 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

 • > Miejsce śmierci b...
 • > nauka
 • > poseł na Sejm
 • > Miejsce narodzin ...