Leszek Jan Adryan image

Leszek Jan Adryan

ur. 02 stycznia 1943
 
Edukacja
 
Zespół Szkół Publicznych w Żydowie
Drużyna piłkarska "Czarni". Od lewej prezes LKS Jan Grunwald, Leszek Adryan.

Dyrektor Leszek Adryan odbiera sztandar szkoły od Komitetu Rodzicielskiego.

Efektowny akcja w wykonaniu Leszka Adryana.

Leszek Adryan na zjeździe absolwentów szkoły w Żydowie

Leszek Adryan wraz z żoną na uroczystej sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo nadającej mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Czerniejewo.

Leszek Adryan w swoim gabinecie po zakończeniu roku szkolnego.

Powstała dzięki staraniom Leszka Adryana pierwsza minipracownia komputerowa w szkole w Żydowie.

Przygotowania do nadania imienia i sztandaru szkole w Żydowie. Prace remontowe w szkole - dyrektor Leszek Adryan.

Występy zespołu wokalno-tanecznego prowadzonego przez Leszka Adryana.

Zespół wokalno-taneczny prowadzony przez Leszka Adryana.

Zdjęć: 10

Pochodzenie

Urodzony 2 stycznia 1943r. w miejscowości Latowicz w pow. Mińskim. Ojciec Szczepan był rolnikiem, właścicielem gospodarstwa rolnego. Matka, Wanda z domu Rogala, również pracowała w gospodarstwie rolnym. W 1945r., pod koniec II Wojny Światowej, wraz z rodzina przybywa do Pakszyna w gminie Czerniejewo.

Dzieciństwo

Leszek Adryan tak wspomina swoje dzieciństwo i naukę w szkole:

„Nie mam szczególnych wspomnień z lat uczęszczania do szkoły podstawowej. Lubiłem chodzić do szkoły, lubiłem się uczyć, ale czas pobytu w szkole to przerwa w wykonywaniu codziennych obowiązków w gospodarstwie rolnym ojca i związanych z opieką nad rodzeństwem – czworo młodszych braci. Codzienne obowiązki często przekraczały moje fizyczne możliwości. Dzieci cieszą się z ferii i wakacji, ja cieszyłem się, gdy one się kończyły…”.

Edukacja

Szkoła Podstawowa w Czerniejewie – ukończona 23.06.1956r.

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Trzciance Lubuskiej – ukończone 27.05.1961r.

Studium Nauczycielskie w Poznaniu, Wydział Zaoczny dla Pracujących, kierunek: wychowanie muzyczne – ukończone 28.07.1969r.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek: matematyka, specjalność nauczycielska – ukończone 17.05.1977r.

Etapy działalności – praca zawodowa

15.08.1961 – 31.08.1970: praca w Szkole Podstawowej w Czerniejewie – nauczyciel.

W tym okresie Leszek Adryan realizuje pomysły związane z pracą zawodową w szkole jako nauczyciel śpiewu. Tworzy od 50 do 60 -osobowy, trzygłosowy dziecięcy chór szkolny. Zawiązuje zespół wokalny, taneczny oraz działający okresowo zespół mandolinistów i akordeonistów. Stają się one integralną częścią każdej uroczystości państwowej, środowiskowej czy okolicznościowej. Występy uczniów cieszą się dużym zainteresowaniem i znajdują uznanie wśród społeczności lokalnej. Zespoły prezentują swój dorobek na Powiatowych Przeglądach Szkolnych Chórów i Zespołów. W Czerniejewie mówi się, że „szkoła śpiewa, gra i tańczy”. Dzięki pracy Leszka Adryana często – nawet na poziomie powiatu – wymienia się Czerniejewo.

W tym czasie Leszek Adryan kończy zaocznie Studium Nauczycielskie, pisząc pracę dyplomową „Znaczenie wychowawcze i społeczne chóru Szkoły Podstawowej w Czerniejewie”. Równocześnie uczestniczy on w życiu sportowym miejscowego LZS „Czarni”. Jest członkiem drużyn w grach zespołowych, takich jak piłka nożna, ręczna, siatkowa. W owym czasie drużyna piłkarska z klasy C awansuje do klasy B. Leszek Adryan odnotowuje również osobisty sukces, zostając mistrzem powiatu LZS w skoku w dal (6,13m) i wicemistrzem w skoku wzwyż (1,62m).

„Czerniejewska działalność” Leszka Adryana zostaje zauważona i doceniona przez ówczesne władze oświatowe i polityczne. W dowód uznania od 1.09.1970 powierza mu się funkcję kierownika Szkoły Podstawowej w Dębnicy (gmina Kłecko).

01.09.1970 – 30.09.1970: praca w Szkole Podstawowej w Dębnicy (gmina Kłecko) – kierownik szkoły.

Zaledwie miesiąc po objęciu stanowiska kierownika szkoły w Dębnicy Leszek Adryan decyduje się na powrót do gminy Czerniejewo, by objąć stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej w Żydowie.

01.10.1970 – 31.08.2003: praca w Szkole Podstawowej, a później w Zespole Szkół Publicznych w Żydowie – kierownik szkoły, później dyrektor Szkoły Podstawowej, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych.

Stanowisko kierownicze w szkole w Żydowie piastuje przez kolejne trzydzieści trzy lata. Okres ten to całkowite oddanie się sprawom szkoły, wszystkiemu, co związane jest z jej prawidłowym funkcjonowaniem. Na szczególną uwagę zasługują:

- Współpraca z inwestorem i wykonawcą przy budowie nowej szkoły, zgromadzenie wyposażenia, zagospodarowanie pomieszczeń i oddanie szkoły do użytku we wrześniu 1971r.

- Współpraca szkoły z zakładami pracy, organizacjami miejscowego środowiska – Koło Gospodyń Wiejskich, Straż Pożarna, Klub Sportowy, Rada Sołecka, Kombinat PGR (później Gospodarstwo Rolno-Hodowlane). Na wyróżnienie zasługuje wieloletnia współpraca z Kombinatem PGR, później z Gospodarstwem Rolno-Hodowlanym. W efekcie tej współpracy szkoła otrzymuje oświetlenie boisk (zimą są one zamieniane na lodowiska) oraz sprzęt nagłaśniający.

Efektem współpracy z Zakładem Opiekuńczym jest wsparcie finansowe imprez szkolnych i fundowanie nagród książkowych dla uczniów.

- Praca na rzecz nadania szkole imienia Onufrego Kopczyńskiego i sztandaru uwieńczona uroczystością nadania imienia i wręczenia sztandaru w dniu 21.05.1981r. Uroczystość ta ma rangę poważnego święta środowiskowego.

- Dzięki staraniom Leszka Adryana i wykorzystaniu jego osobistych kontaktów w 1985r. Zakład Opiekuńczy odmalowuje elewację całego kompleksu szkolnego.

- Dyrektor szkoły modelowo współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Corocznie organizuje wraz z Prezydium Rady Rodziców ogólne zebranie rodziców, którego celem jest informowanie o aktualnym życiu szkoły (sukcesach i niepowodzeniach), ale i okazją do wysłuchania postulatów, propozycji i wniosków ze strony rodziców. W trudny okresie lat 90. na prośbę Leszka Adryana rodzice uczniów deklarują pomoc finansową i włączają się w odnawianie pomieszczeń szkoły. Wspólnie odnowione zostają wszystkie pomieszczenia dwóch kondygnacji szkoły.

- Leszek Adryan przyczynia się do zorganizowania i otwarcia we wrześniu 1994r. pierwszej minipracowni do nauczania informatyki. Zakupu dziewięciu komputerów dokonuje się z wypracowanych przez dyrektora środków.

- Dowodem charyzmy i zdolności kierowniczych Leszka Adryana jest fakt, iż uczniowie osiągają dobre wyniki na egzaminach wstępnych do szkół ponadpodstawowych, a później sprawdzianach po klasie szóstej i egzaminach gimnazjalnych. Nauczyciele chętnie prowadzą dodatkowe zajęcia dla uczniów: koła zainteresowań i zespoły wyrównywania wiedzy.

- Kompleksowa wizytacja placówki w roku szkolnym 1996/1997 potwierdza dobrą pracę szkoły. Szkoła otrzymuje ocenę dobrą, dyrektor – wyróżniającą.

- Leszek Adryan jest inicjatorem, współorganizatorem oraz prowadzącym wielu imprez szkolnych i środowiskowych, m.in. Dzień Dziecka, Święto Szkoły, Dzień Sportu. Na szczególną uwagę zasługuje „Zima w Żydowie” – organizowana przez kilka lat (począwszy od 1985r.) impreza sportowo-zręcznościowa dla uczniów szkół z Niechanowa, Czerniejewa i Żydowa. Każdorazowo w imprezie bierze udział około osiemdziesięcioro uczniów.

- Leszek Adryan jest współautorem wydanej w 1985r. przez Instytut Kształcenia Nauczycieli „Propozycji wielopoziomowych zestawów zadań na prace klasowe dla klas IV-VIII”.

- Przechodząc na emeryturę, Leszek Adryan funduje Zespołowi Szkół Publicznych w Żydowie wyposażenie do specjalistycznej pracowni nauczania języków obcych.

01.09.2003 – 31.08.2004: praca w ZSP w Żydowie – nauczyciel.

Wyróżnienia, odznaczenia i nagrody

- Złota Odznaka Koła Młodzieży Wojskowej – Rada Młodzieżowa Wojska Polskiego (1965r.)

- Srebrna Odznaka Honorowa Ludowych Zespołów Sportowych – Uchwała Prezydium Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS z dnia 15 grudnia 1970r.

- Odznaka honorowa „ Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego” – nadana uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, 28.07.1978r.

- Złoty Krzyż Zasługi – Uchwała Rady Państwa, 29.09.1982r.

- Medal 40-lecia Polski Ludowej – Uchwała Rady Państwa nr 97/23/84M – 22.07.1984r.

- Srebrna Odznaka Honorowa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej – Uchwała Zarządu Wlkp ZPN z dnia 4.06.2003r.

- Odznaka „Za miłość i pomoc dzieciom” – Uchwała Prezydium Zarządu Dzielnicowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Poznań Wilda nr II/1/88

- Odznaka za 50-letnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego – Uchwała Zarządu Głównego ZNP z dnia 4.10.2011r.

- Tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Czerniejewo – Uchwała Rady Miasta i Gminy Czerniejewo – uchwała nr XXXV/235/13 – 30.10.2013r.

- Nagrody uznaniowe i okolicznościowe:

Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania st. III – 1976r.

Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania – 1981r.

Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania st. II – 1985r.

Nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania – 1988, 1989, 1990

Nagrody Finansowe Burmistrza M i G z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Znaczenie postaci

Leszek Adryan zawsze wykazywał duże zaangażowanie w to, co robił. Dbał o wysoki poziom kształcenia jako nauczyciel, kierownik szkoły i dyrektor. Swoją pracę i życie osobiste organizował tak, by szkoła mogła realizować wszystkie funkcje statutowe. Stwarzał właściwy klimat dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczy. Troszczył się o właściwe stosunki międzyludzkie. Otwarty na kompromisy, ale potrafiący powiedzieć „nie”, jeżeli te kompromisy niosły zagrożenie. Służył pomocą w sprawach służbowych i osobistych. Był wzorem zdyscyplinowania i wymagał dyscypliny od innych. Taktowny, tolerancyjny, jednocześnie konsekwentny w swych wymaganiach.

Krótko po tym, jak został Honorowym Obywatelem Gminy Czerniejewo, zapytany, czy zgodzi się na opracowanie jego biogramu do Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan, odpowiedział: „Nie wiem, czy zasłużyłem. Przecież nie zrobiłem nic nadzwyczajnego. Po prostu zawsze rzetelnie wypełniałem swoje obowiązki”.

W dniu 1.09.2003r., kiedy odchodził na emeryturę, żegnając się ze szkołą, uczniami, nauczycielami i rodzicami, powiedział:

„Niezależnie od tego, jak ocenia się moją pracę, poświęcałem tej szkole, moim uczniom dużo czasu. Cokolwiek robiłem, starałem się to robić jak najlepiej. Wymagałem od siebie dużo, a od innych – tyle, ile trzeba, mając jasno określone cele. Chciałem, by szkoła była szkołą bezpieczną, bez zagrożeń cywilizacyjnych, z dobrymi wynikami nauczania i wychowania. Dziś bez „zarozumialstwa” mogę powiedzieć, że mi się to udało”.

„Zawsze byłem dumny, jestem dumny i takim pozostanę, że los dał mi możliwość spełniania się w takiej służbie, w takim powołaniu. Jestem dumny, że kierowałem taką społecznością, że miałem – w znakomitej większości – wspaniałych uczniów, odpowiedzialnych nauczycieli, zacnych rodziców i życzliwych sprzymierzeńców szkoły. Odchodzę w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku”.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół Publicznych w Żydowie
Gmina Czerniejewo, powiat gnieźnieński

Zobacz też: