Kazimierz Chudy image

Kazimierz Chudy

ur. 27 lutego 1946
 
Gospodarka i przedsiębiorczość | Polityka i społeczeństwo
„Wszystko, co czynisz, czyń solidnie i profesjonalnie”
Szkoła Podstawowa im. Marii Składowskiej-Curie w Pakosławiu
Absolwenci podstawówki

Akt podpisania współpracy

Akt urodzenia - USC

Czasy działalności harcerskiej

Laureat konkursu szopek bożonarodzeniowych

Udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"

Wpis do ewidencji uczniów

Wpis do księgi parafialnej - narodziny

Współpraca międzynarodowa

Współpraca z gazetą lokalną " Pakosław i Okolica"

Zdjęcie profilowe

Kazimierz Chudy człowiek z wizją
Tropem Kazimierza Chudego
Publikacja – książka „Pakosław
Zdjęć: 11
Filmów: 2
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Kazimierz Chudy urodził się 27 lutego 1946 r. we wsi Pakosław powiat rawicki, województwo poznańskie. Syn Franciszka Chudego i Marianny Chudej z domu Skiba. Ojciec był robotnikiem, a matka zajmowała się gospodarstwem domowym. Miał czterech braci: Józefa, Floriana, Jana, Marka. Dziadek Jan Skiba był powstańcem wielkopolskim w oddziale Sowy - Zaorle.

Dzieciństwo

Dzieciństwo spędził w Pakosławiu, w domu rodzinnym przy dzisiejszej ulicy 22-stycznia. Naukę rozpoczął w 1953 r. w siedmioklasowej Szkole Podstawowej w Pakosławiu, którą ukończył w 1960 r. Rówieśnicy wypowiadają się o nim jako wzorowym uczniu, humaniście, odpowiedzialnym i lojalnym koledze, towarzyszu zabaw, szczególnie gry „w szczypiorniaka” oraz w siatkówkę. Nadano mu przezwisko „Patyk”. W klasie pełnił funkcję przewodniczącego. Należał też do ZHP, gdzie był drużynowym. Z tego okresu miło wspomina letnie obozy. Przez wiele lat był ministrantem. Wolny czas spędzał na czytaniu książek. Marzył, aby zostać inżynierem.

Edukacja

W Rawiczu edukował się w zakresie ogólnokształcącym. Wśród rówieśników wyróżniał się zdyscyplinowaniem i pilnością. W tutejszym Liceum Ogólnokształcącym zdawał też maturę w 1964 r. Był przewodniczącym Związku Młodzieży Wiejskiej.

Etapy działalności

Na urzędzie, ale blisko ludzi i ich spraw

Już w roku 1964 podjął pracę w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rawiczu jako Starszy Inspektor. W roku 1972 otrzymał posadę Sekretarza Biura Urzędu w Urzędzie Gminy Pakosław. W następnych latach pracował na stanowisku Dyrektora Banku Spółdzielczego w Pakosławiu, a po zmianach przynależności administracyjnej Pakosławia, był zastępcą Dyrektora Banku Spółdzielczego w Miejskiej Górce. Nosząc się z zamiarem poszerzenia zasobu wiedzy i umiejętności zawodowych postanowił studiować. W 1974 r. został przyjęty na Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydział Prawa i Administracji. Studia te wieńczyła obrona pracy dyplomowej i tytuł specjalisty – specjalność Administracja nadany 28 lutego 1978 r. Fakt ten spowodował otrzymanie stanowiska Starszego Inspektora Ekonomicznego Oddziału Wojewódzkiego Banku Gospodarki Żywnościowej w Lesznie, które piastował do sierpnia 1980 r. W latach 1980 – 1981 powrócił do pracy w bankowości i objął posadę Dyrektora Banku Spółdzielczego w Kobylinie. W okresie 1981 – 1982 był sekretarzem Miejsko – Gminnego Komitetu ZSL w Jutrosinie. Mimo, iż zajmował rożne stanowiska, pracował w wielu miejscowościach, to jego życie było związane z „ojcowizną”. Spowodowało to, między innymi, że we wrześniu 1982 r. został mianowany przez wojewodę leszczyńskiego Pełnomocnikiem ds. Organizacji Urzędu Gminy w Pakosławiu (reaktywowania gminy Pakosław). Kiedy to nastąpiło w 1982 r. został Naczelnikiem Gminy Pakosław. Po wielu latach pracy poza rodzinną miejscowością wrócił do Pakosławia, by stać się samorządowcem. W roku 1990 zyskał duże poparcie wyborców, dzięki czemu został wójtem gminy Pakosław. Urząd ten sprawuje do dziś. Jednocześnie w latach 1999 – 2002 pełnił funkcję radnego Rady Powiatu Rawickiego. Wkrótce wójt gminy Pakosław stał się znaną postacią, a Pakosław miejscowością, o której się mówi nie tylko w Polsce.

Miłośnik Małej Ojczyzny, ale wielkiej sprawy

Zamiłowanie do munduru, wyniesione jeszcze z życia harcerskiego i sprawowana funkcja spowodowała zainteresowanie strażą pożarną. Od grudnia 1975 r. związany był z Zarządem Gminnym Związku OSP. Wchodził w skład Prezydium Zarządu w Miejskiej Górce, obejmując funkcję wiceprezesa. Kiedy reaktywowano gminę Pakosław Zarząd Gminny Związku OSP powrócił do Pakosławia. Nowy zarząd został wybrany 10 stycznia 1983 r., a Kazimierz Chudy został prezesem. Od 2001 r. także wiceprezesem Zarządu Powiatowego OSP w Rawiczu.

„Mała Ojczyzna” zawsze była mu bliska, a poznawanie bliższej i dalszej okolicy ulubionym zajęciem. W okresie młodzieńczym zaangażowany był w działalność turystyczną. W latach 1972 – 1977 kierował Kołem PTTK w Pakosławiu. Swoje turystyczne podboje i zdobyte historyczno - geograficzne wiadomości wykorzystywał w artykułach prasowych. Był współredaktorem gazety lokalnej „ Pakosław i Okolice”. Ta przygoda z ruchem turystycznym, już wówczas była cichą zapowiedzią jego późniejszej kariery jako włodarza gminy. Rozwijał ożywioną działalność w dziedzinie nauki języka francuskiego przez mieszkańców gminy i współpracy z francuską gminą Moult. Współdziała z gminą Paszowice. Nawiązał kontakty kulturalne z gminą Wisła. Za jego przyczyną w 1994 r. Pakosław zajął trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Piękna Wieś”, a w 1995 r. gminę wyróżniono w krajowym konkursie na „ Ekologiczną Gminę”. W roku 2000 Kazimierz Chudy, w towarzystwie reprezentacji Pakosławia, był uczestnikiem programu telewizyjnego „ Nasza Gmina” i konkursu „ Nasz człowiek na Urzędzie”. W 2008 r. gmina zajęła 70 miejsce w Złotej Setce w rankingu „Rzeczpospolitej” wśród gmin wiejskich w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska, a także uzyskała czwartą lokatę w wojewódzkim rankingu „Europejska Gmina - Europejskie Miasto”. A w 2009 r. gmina została wytypowana do programu telewizyjnego „Europrowincja”, w którym promowano wzorowe wykorzystanie środków Unii Europejskiej. W tymże roku Gmina Pakosław zajęła pierwsze miejsce w Wielkopolsce a piętnaste w kraju w rankingu „Europejska Gmina – Europejskie Miasto

Człowiek z wizją

Praktycznie już od początku rządów w Pakosławiu Kazimierz Chudy zabrał się do realizacji swoich ambitnych celów. Bardzo ważne dla niego były inwestycje mające przynieść poprawę wizerunku gminy. Należą do nich założenie wodociągów we wszystkich miejscowościach gminy, budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, gazyfikacja, doprowadzenie światłowodu szerokopasmowego dla Internetu, budowa dróg. Ważną kwestią była dla niego budowa Szkoły Podstawowej w Chojnie i Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu. Przyczynił się też do budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia. Oczkiem w głowie był pakosławski pałac, który został odrestaurowany i jest wizytówką gminy. Dzięki jego staraniom została wybudowana i oddana do użytku hala sportowa, stadion i boisko „Orlik” oraz lodowisko „Łyżwinek”. Ostatnie lata to czas wielkich inwestycji finansowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej. Należy do nich utworzenie na rzece Orli zbiornika retencyjnego i bazy rekreacyjno- wypoczynkowej. Gmina została laureatem konkursu „Przyjazna wieś” i zajęła drugie miejsce w regionie za projekt „Budowa sali sportowej”.

Kazimierz Chudy nie ogranicza się tylko do pełnienia obowiązków wójta. Jest osobą, która uczestniczy w życiu wsi. Bierze udział w imprezach gminnych, spotkaniach seniorów, koncertach, przedstawieniach. Spotkać go można wśród chórzystów, sportowców, czytającego przedszkolakom i uczniom książki.

Jest też, od 22 listopada 1969 r., mężem Haliny, z domu Smektała, ojcem Hanny i Aleksandra oraz dziadkiem Zuzanny, Aleksandry i Alicji.

Za osiągnięcia w pracy samorządowej odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1979), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1984), dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi (1993 i 2001), Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” (1982), Złotą Odznaką „ Zasłużony działacz LOK” (1984), Medalem 40 Lecia PL (1984), Odznaką Honorową „ Za zasługi dla oświaty” (1993), Złotym Medalem „ Za zasługi dla LOK” (1995), Srebrną Odznaką „ Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” (1995)

Otwartość, partnerstwo

Dla Kazimierza Chudego Gmina Pakosław była i jest rzeczywiście „Małą Ojczyzną”. Pasjonuje go jej historia, wydarzenia, ludzie. Właśnie zarządzając gminą jest bliżej ludzi. Aby utrwalić mijający czas stał się współautorem książki pt. „Pakosław. Wędrówka przez siedem wieków”. Jest autorem opracowań opisujących dzieje gminy Pakosław wydanych z okazji jej 25- lecia pt. „Dorobek gminy w latach 1982 – 2007” oraz „XX lat samorządu terytorialnego. Gmina Pakosław”. Należy do grupy mieszkańców Ziemi Rawickiej twórczo nastawionych do rzeczywistości i zdecydowanych na nowe. Otwiera wrota Europie, ale przenosi też dobre poczynania samorządowców z różnych krajów na swoją gminę. A solidność i profesjonalność to wartości, które ceni sobie najbardziej. Właśnie z tego powodu wielokrotnie kandydował na wójta.

Źródła

Kronika Szkoły Podstawowej w Pakosławiu

Wyciąg z księgi USC w Pakosławiu

Księgi parafialne Parafii św. Walentego w Pakosławiu

Księga ewidencji dzieci. Szkoła Podstawowa w Pakosławiu

Stanisław Jędraś. Gmina Pakosław zielona kraina nad Orlą. Urząd Gminy Pakosław 2006

Chudy Kazimierz. Osady. W: Pakosław i Okolice, z lat 2004-2005

Chudy Kazimierz, Krystyna Konieczna, Romuald Krzyżosiak. Pakosław. Wędrówka przez siedem wieków historii. Urząd Gminy Pakosław 2010

Wywiad z córką Hanną

Wywiad ze szkolnym kolegą panem Włodzimierzem Nowakowskim

Wywiad z Wójtem panem Kazimierzem Chudym

Wywiad z przewodniczącym Rady Gminy w Pakosławiu panem Antonim Sędłakiem

English abstract

Kazimierz Chudy-"Everything, you make that, it make firmly and professionally", born 27.02 1946 in Pakosław. In 1960 he graduated from the Primary School in Pakosław. In 1964 He graduated from the High School in Rawicz. He studied at the University of Adam Mickiewicz in Poznan, in 1978 he received a degree-specialty administration. He was a director of the bank. Since 1990, he’s been the mayor of the Pakosław community . He has cooperated with the French village Moult. Thanks to his efforts the Primary School was built in Chojno, Municipal Gymnasium in Pakosław, a sports hall, playground, skating rink, artificial lake with recreational area. He is a good host municipality. He uses funds from the European Union to modernize the municipality. He has received the “Gold Cross of Merit”.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Piotr Kapała, Paweł Kapała, Julia Kusztelak, Filip Robakowski, Patrycja Wyrwa
Nauczyciel prowadzący: Elżbieta Lewandowska
Szkoła Podstawowa im. Marii Składowskiej-Curie w Pakosławiu
Gmina Pakosław, powiat rawicki

Kalendarium:

 • 1946 ― Narodziny bohatera
 • 1969 ― Ślub bohatera
 • 1978 ― obrona pracy dyplomowej
 • 1982 ― Naczelnik Gminy Pakos...
 • 1990 ― Wójt Gminy Pakosław
 • 1993 ― Złoty Krzyż Zasługi
 • 1999 ― Radny Rady Powiatu Ra...
 • 2001 ― Złoty Krzyż Zasługi

Cytaty:

 • „Wszystko, co czynisz, ...”

Zobacz też:

 • > Liceum Ogólnokszt...
 • > Współpraca z fran...
 • > Urząd Gminy w Pak...
 • > Szkoła Podstawowa...
 • > Bank Spółdzielczy...
 • > Bank Spółdzielczy...
 • > Bank Spółdzielczy...