Justyna Urbaniak image

Justyna Urbaniak

ur. 1976
 
 
„Bogatym nie jest te kto posiada, lecz ten kto daje”. Jan Paweł II”
Zespół Szkół w Stawiszynie - Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola
Justyna Urbaniak z uczniami

Spotkanie z Justyną Urbaniak w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie

dziadkowie Justyny Urbaniak ze strony matki

klasa 0 - Justyna Urbaniak jest w pierwszym rzędzie 1 z lewej strony

książeczka harcerska

szkolenie w jednostce wojskowej w Żarach - uzyskanie kat. A

wręczanie dyplomów ukończenia Liceum Medycznego (3 z prawej strony)

zaświadczenie o udziale w szkoleniu

świadectwo ukończenia klasy 0

Zdjęć: 10

Pochodzenie

Justyna Urbaniak urodziła się 14 września 1976 roku w Kaliszu, powiat kaliski. Nazwisko panieńskie Cywińska. Mieszka we wsi Stary Kiączyn, gmina Stawiszyn, powiat kaliski.

Matka Grażyna urodzona 24 czerwca 1956 roku w Stawiszynie, z domu Tomaszewska zajmowała się gospodarstwem rolnym. Ojciec Henryk urodził się w Kucharach Borowych 16 listopada 1949 roku, zmarł 9 marca 2008 roku, z zawodu masarz.

Babka ze strony matki Franciszka Tomaszewska (7.09.1967-12.03.1994), dziadek Józef Tomaszewski (14.02.1903-9.02.1982). Zajmowali się gospodarstwem rolnym. Dziadek z zawodu był stolarzem, był również sołtysem sołectwa Petryki i Starego Kiączyna.

Babka ze strony ojca Janina Cywińska (2.06.1922-9.02.1981), dziadek Franciszek Cywiński (12.05.1916-28.12.1984). Prowadzili gospodarstwo rolne we wsi Kuchary Borowe, gmina Rychwał, powiat kaliski. W domu państwa Cywińskich znajdował się punkt biblioteczny.

Pani Urbaniak ma młodszą siostrę, Katarzynę.

Jej mąż Przemysław pochodzi z Jankowa, gmina Blizanów, powiat kaliski.

Pani Justyna Urbaniak ma syna Szymona, urodzonego 17 marca 2000 roku w Kaliszu. Jest on uczniem Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Stawiszynie.

Nauka

W 1983 roku pani Urbaniak rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej im. gen Karola Świerczewskiego w Stawiszynie, którą ukończyła 19 czerwca 1991 roku. Naukę kontynuowała w Liceum Medycznym w Kaliszu. W dniu 1 czerwca 1996 roku uzyskała dyplom ukończenia Liceum Medycznego. Odbyła szkolenie w Jednostce Wojskowej w Żarach, posiada kategorię wojskową A. 26 czerwca 2003 roku ukończyła Wyższą Szkołę Informatyki w Łodzi-Wydział Pedagogiki.

Pani Justyna bardzo miło wspomina czas spędzony w szkole, zwłaszcza w podstawowej. Był to dla niej czas wielu przyjaźni. Jej ulubionymi przedmiotami były język polski i historia. Była członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. W szkole średniej podejmowała działania z zakresu wolontariatu. Twierdzi, iż to szkoła średnia miała decydujący wpływ na jej charakter i na to, co chciała robić w swoim życiu.

Praca

Zaraz po ukończeniu szkoły średniej pani Urbaniak rozpoczęła pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pracowała tam jako pielęgniarka dyplomowana do 30 listopada 2014 roku. Od 1 grudnia 2014 roku pełni funkcję Burmistrza Gminy i Miasta Stawiszyn.

Działalność

2006r. - 2010r. - radna w Radzie Miejskiej w Stawiszynie i przewodnicząca Społecznej Rady Miejskiej w Stawiszynie;

2010r. - 2014r. - radna i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiszynie;

2006r. - 2015r. - Przewodnicząca Koła Gospodyń w Petrykach i Starym Kiączynie;

2007r. - 2014r. - Przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół w Stawiszynie. Wcześniej pełniła funkcję przewodniczącej Rady Rodziców w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Stawiszynie z filią Petryki.

2008r. - 2015r. - sołtys sołectwa Petryki, gm. Stawiszyn.

Jest członkiem:

- Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych;

- Rady Parafialnej w Parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja w Stawiszynie;

- Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana;

- Banku Spółdzielczego w Stawiszynie;


Pełniąc funkcję przewodniczącej Rady Rodziców Zespołu Szkół w Stawiszynie podjęła wiele przedsięwzięć, których celem było wzbogacenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i pracownie na miarę XXI wieku.

Dzięki jej zaangażowaniu szkoła zyskała m.in. nowoczesną klasopracownie fizyczno – chemiczną, szafki dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, sprzęt sportowy, sprzęt muzyczny. Pani Urbaniak podkreśla, że podjęte przez nią działania byłyby niemożliwe bez bardzo dobrej współpracy z dyrektor szkoły, nauczycieli oraz wsparcia wszystkich rodziców.

Pani Justyna Urbaniak była inicjatorką wielu wydarzeń społeczno-kulturowych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn. Były to między innymi: festyny rodzinne w Zbiersku, festyny szkolne w Zespole Szkół w Stawiszynie, Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich, środowiskowy Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Była pomysłodawcą stworzenia szopki bożonarodzeniowej, którą można corocznie podziwiać w okresie Świąt Bożego Narodzenia w miejscowości Stary Kiączyn. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem mieszkańców Stawiszyna i okolicznych wsi.

Czynnie angażuje się w akcję WOŚP przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku Wielkim, gm. Stawiszyn.

Zainteresowania

Czas wolny lubi spędzać w domu, w gronie najbliższych podczas długich rozmów. Interesuje się psychologią społeczną i polityką. Bardzo lubi czytać książki. Jej ulubionym autorem z czasów dzieciństwa jest Jan Brzechwa, a z literatury współczesnej autorka sagi " Kwiaty na poddaszu " Virginia Cleo Andrews.

Znaczenie postaci

Od wielu lat Pani Urbaniak stara się aktywnie zamieniać nasze otoczenie, poprawić jakość życia mieszkańców naszej małej gminy. Pełniąc funkcję społeczne i samorządowe rozwiązuje trudne sytuacje, w których najważniejszy jest człowiek i jego potrzeby. Dzięki swoim wieloletnim doświadczeniom potrafi uczciwie i bezinteresownie służyć ludziom. Wielokrotnie pokazała, że nie są dla niej obce: zdecydowanie, konsekwencja i wiarygodność w działaniu. Chciałaby, aby gmina Stawiszyn była miejscem przyjaznym i atrakcyjnym dla jej mieszkańców, przedsiębiorców i odwiedzających ją gości.

Źródła

Wywiad z panią Justyną Urbaniak. Zdjęcia, zaświadczenia, dyplomy ze zbiorów rodzinnych.

English abstract

Motto "Rich person is not one who owns but one who gives" - Pope John Paul II Origin Justyna Urbaniak was born on September 14, 1976 in Kalisz. Maiden name – Cywińska, lives in the village Stary Kiączyn, Stawiszyn commune, district Kalisz. The mother, Grażyna, was born on June 24, 1952 in Stawiszyn, family name Tomaszewska, worked on the farm. The father, Henryk, was born in Kuchary Borowe on November 16, 1949, died on March 9, 2008 worked as a professional butcher. Maternal grandmother, Franciszka Tomaszewska (07/09/1967 - 03/12/1994), the grandfather Józef Tomaszewski (02/14/1903 - 09/02/1982). Both worked on the farm. The grandfather was also a carpenter and a mayor of the village . Paternal grandmother Janina Cywińska (06/02/1922 - 09/02/1981), the grandfather Franciszek Cywiński (12/05/1916 - 28/12/1984), ran a farm in the village Kuchary Borowe, municipality Rychwał, district Kalisz. The Cywińscy family had a library outlet in their house. Mrs. Urbaniak has a younger sister, Katarzyna. Her husband Przemysław comes from Janków, Blizanów commune, district Kalisz. Mrs. Justyna Urbaniak has a son Szymon, born on 17 March 2000 in Kalisz. He is a student of Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków in Stawiszyn. Education Mrs. Urbaniak started at Primary School of Karol Świerczewski in Stawiszyn in 1983 and graduated on June 19, 1991. She continued her studies at the Medical High School in Kalisz. On June 1, 1996, she received a diploma from the Medical High School. She served in Military Unit in Żary, and has a military “A” category. On June 26, 2003, she graduated from the College of Computer Science in Łódż - Department of Education. Mrs. Justyna has great memories of the time spent in school, especially in the primary school. It was a time of many friendships. Her favorite subjects were the Polish and history. She was a member of the Polish Scouting Association. At high school she worked as a volunteer. He says that this school had a decisive impact on her attitude and ideas for future life. Work After graduating from high school, Mr.s Urbaniak started working in the Provincial Hospital in Kalisz, in Hospital Emergency Department. She worked as a registered nurse to 30 November 2014. Since December 1, 2014 he has served as the Mayor of Municipality and Town- Stawiszyn. Activity 2006 - 2010 - Councillor in StawiszynTown Council and a chairman of Social Committee Stawiszyn Town Council; 2010 - 2014 - Councillor and Vice-President of Stawiszyn Town Council; 2006 - 2015 - Chairman of the Housewives Association in Petryki and Stary Kiączyn; 2007 - 2014 - Chairman of the Parents Council in School Comlpex in Stawiszyn. Previously, she served as chairman of the Parents Council at Local Public Kindergarten in Stawiszyn, subsidiary Petryki. 2008 - Until now serves as mayor of the village Petryki, Stawiszyn commune. She is a member of: - The Council for Women and Families of Rural Areas by the National Council of Agricultural Chambers; - The Parish Council in the church of Św. Bartłomiej in Stawiszyn; - Catholic Association Civitas Christiana; - Bank Spółdzielczy in Stawiszyn; As a chairman of the Parents Council in Stawiszyn School Complex she implemented many projects aimed at enriching the school with modern teaching aids and laboratories of the XXI century. Her commitment to the school resulted in organizing a modern classroom for physical – chemical education, lockers for students in grades I – III of primary school, sports equipment, musical equipment. Mrs. Urbaniak stresses that her actions would have been impossible without a very good cooperation with the school principal, teachers, and support of all parents. Mrs. Justyna Urbaniak has initiated a number of socio-cultural events in the Municipality and Town of Stawiszyn. These included: Family festivities in Zbiersku, school festivals in School in Stawiszyn, Easter breakfast of Rural Communities, local Grandmother and Grandfather's Day. She was the originator of the creation of the Christmas nativity scenes that can be admired every year during the Christmas holidays in the village of Old Kiączyn, being of great interest of Stawiszyn residents and surrounding areas. She is actively involved in the WOŚP charity the Volunteer Fire Service in Piątek Mały, Stawiszyn. Interests She likes spending free time at home, in the company of the loved ones during long conversations. She is interested in social psychology and politics. She really likes to read books. Her favorite childhood author is John Brzechwa, and Cleo Virginia Andrews - the author of the saga "Flowers in the Attic". The importance of the character For many years, Mrs. Urbaniak attempts to actively change our environment, improve the quality of life of the inhabitants of our little village. She fulfills social functions and solves difficult situations in which the most important is the man and his needs. Thanks to many years of experience she can honestly and selflessly serve society. She has repeatedly shown that determination, consistency and reliability in operation are not meaningless words. She would like Stawiszyn commune to be friendly and attractive place for its residents, businessmen and visitors.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół w Stawiszynie - Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola
Gmina Stawiszyn, powiat kaliski

Kalendarium:

 • 1976 ― Narodziny bohatera
 • 1996 ― ukończenie Liceum Med...
 • 2006 ― radna w Radzie Miejsk...
 • 2006 ― Przewodnicząca Koła G...
 • 2007 ― Przewodnicząca Rady R...
 • 2008 ― sołtys sołectwa Petry...
 • 2010 ― radna i wiceprzewodni...
 • 2014 ― Burmistrz Gminy i Mia...

Cytaty:

 • „Bogatym nie jest te kt...”

Zobacz też:

 • > Kalisz
 • > Stawiszyn