Czesław Matyjak image

Czesław Matyjak

ur. 17 czerwca 1939
 
Edukacja
 
Zespół Szkół w Stawiszynie - Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola
"Dzieje Stawiszyna" - zebrane wiersze, publikacje, czasopisma, monografie opracowane przez p. Czesława Matyjaka

"Gazeta Stawiszyńska" - czasopismo opracowane i wydane przez p. Czesława Matyjak

"Wiadomości Stawiszyńskie" - czasopismo publikowane przez p. Matyjaka

Dyrektor Czesław Matyjak w otoczeniu grona pedagogicznego

Dyrektor Czesław Matyjak w otoczeniu uczniów szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stawiszynie - Czesław Matyjak - rok 1972

Dyrektor szkoły w Stawiszynie w otoczeniu absolwentów - rok 1985

Działalność regionalistyczna - Czesław Matyjak prezes Towarzystwa Miłośników Stawiszyna

Jubileusz 100 - lecie stawiszyńskiej szkoły

Kronika Koła Emerytów i Rencistów w Stawiszynie prowadzona przez p. Matyjaka

Pan Czesław Matyjak

Pan Matyjak z córką Ewą

Pan Matyjak z córką Ewą Nowacką

Pożegnanie przez uczniów odchodzącego na emeryturę dyrektora Czesława Matyjaka

Pożegnanie przez uczniów odchodzącego na emeryturę dyrektora Czesława Matyjaka - 31.05.1993

Szkoła Podstawowa w Sobiesękach, do której uczęszczał p. Czesław Matyjak

W otoczeniu najmłodszych uczniów szkoły - koniec lat 70

W otoczeniu uczniów szkoły

Wręczenie nagród uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu

Wycieczka do Krakowa z uczniami - koniec lat 80

Wywiad

Wywiad

Wywiad

Zasługi dla "Civitas Christiana"

czasopisma opublikowane przez p. Matyjaka

kronika szkolna prowadzona przez p.Matyjak

legitymacje p. Matyjaka

medal"Civitas Christiana"

medal Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn

medale p. Matyjaka

obchody 100 - lecia szkoły w Stawiszynie

odznaczenia

poszukiwanie informacji

praca p. Matyjaka

praca p. Matyjaka

przegladanie wydanych prac p. Matyjaka przez grupę projektową

wiersz napisany przez p. Czesława Matyjaka

wystawa prac i odznaczeń

wystawa prac i odznaczeń

wystawa prac i odznaczeń

wystawa prac i odznaczeń

wystwa prac i odznaczeń

wywiad

wywiad
wywiad cz1
wywiad cz2
wywiad cz3
wywiad cz4
Zdjęć: 43
Filmów: 5

Pochodzenie

Czesław Matyjak urodził się 17 czerwca 1939 roku w Teodezjowie, gmina Iwanowice, powiat kaliski. Jego ojciec Józef, matka Antonina z domu Szulc mieszkali w Piegonisku Pustkowie koło Brzezin. Oboje zajmowali się rolnictwem. Rolnikiem był również dziadek ze strony matki Erwin Szulc, a jego żona Balbina wychowywała dzieci i zajmowała się gospodarstwem domowym. Pan Matyjak pochodzi z rodziny wielodzietnej, jest najmłodszym z pięciorga dzieci.

Dzieciństwo

Jego dzieciństwo przypada na czasy wojenne i powojenne. Od najmłodszych lat lubił "bawić się w szkołę". Podczas tej zabawy zawsze był nauczycielem. Już w szkole podstawowej systematycznie pomagał kolegom i koleżankom w lekcjach. Od początku marzył o zawodzie nauczyciela. Bardzo lubił uczęszczać do szkoły, szczególnie interesował się przedmiotami humanistycznymi, a w Liceum Pedagogicznym jego ulubionymi przedmiotami były: pedagogika i metodyka. Lubił czytać książki pedagogiczne i różne publikacje z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania. W Liceum Pedagogicznym pełnił funkcję kronikarza Koła Sportowego „Pedagog”.

Edukacja

W latach 1947–1954 Pan Matyjak uczęszczał do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobiesękach. W 1954 roku rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym w Kaliszu, które ukończył w 1959 r. W 1967 roku ukończył trzyletnie Zaoczne Studium Nauczycielskie im. Marii Konopnickiej w Kaliszu, kierunek filologia polska. Następnie w 1970 roku ukończył I Studium Nauczycielskie im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu, kierunek wychowanie obywatelskie. W roku 1973 podjął studia na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył w 1978 roku otrzymując tytuł magistra historii.

Etapy działalności

Praca zawodowa

16.08.1959 - 31.08.1960 - nauczyciel w Szkole Podstawowej w Brzezinach

01.09.1960 - 27.10.1962 - nauczycielel w Szkole Podstawowej w Stawiszynie

20.02.1962 - 30.06.1964 - służba wojskowa w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Jeleniej Górze

01.07.1964 - 31.08.1966 - nauczyciel w Szkole Podstawowej w Stawiszynie

01.09.1966 - 31.08.1970 - zastępca kierownika Szkoły Podstawowej w Stawiszynie

01.09.1970 - 30.04.1972 - kierownik Szkoły Podstawowej w Stawiszynie

01.05.1972 - 31.08.1973 - dyrektor Szkoły Podstawowej w Stawiszynie

01.09.1973 - 14.05.1980 - zastępca gminnego dyrektora szkół w Zbiorczej Szkole Gminnej w Stawiszynie

15.05.1980 - 30.08.1984 - dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Stawiszynie

01.09.1984 - 31.05.1993 - dyrektor Szkoły Podstawowej w Stawiszynie

Działalność zawodowa

Będąc nauczycielem zajmował się organizowaniem wycieczek, konkursów, brał aktywnie udział w pracach Komitetu Rodzicielskiego. Był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Prowadził kronikę Szkoły Podstawowej w Stawiszynie. Pełniąc funkcję kierownika szkoły rozpoczął budowę nowego obiektu szkolnego, który oddano do użytku w 1972 roku. Dzięki staraniom pana Matyjaka szkoła została wyposażona w nowe meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy. Jako dyrektor uczestniczył w organizacji dowożenia dzieci do szkoły oraz uruchomił stołówkę szkolną. Organizował liczne spotkania i konferencje dla dyrektorów i nauczycieli z powiatu kaliskiego. W roku szkolnym 1973/74 zorganizował w Szkole Podstawowej w Stawiszynie oddział specjalny dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Działalność społeczna i regionalna

Po 34 latach pracy zawodowej odszedł na emeryturę, został wówczas prezesem Towarzystwa Miłośników Stawiszyna. Poświęcił się całkowicie pracy regionalistycznej. Uczestniczył w różnych sympozjach, sesjach i spotkaniach organizowanych przez miłośników ,,Małych Ojczyzn". W 1994 r. wziął udział w V Kongresie Kultury Regionalnej we Wrocławiu, a w 1998 r. w Radomiu jako delegat województwa kaliskiego. Opracował i wydał czasopisma regionalne: „Wiadomości Stawiszyńskie”, „Gazeta Stawiszyńska”. Do chwili obecnej wydaje publikacje upowszechniające wiedzę historyczną o Stawiszynie. Opracował kroniki dla: Towarzystwa Miłośników Stawiszyna, Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie, Koła Emerytów i Rencistów w Stawiszynie.

Odznaczenia, nagrody, medale

1969 – Odznaka Honorowa – za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego; 1969 – Brązowy Krzyż Zasług; 1978 – Złota Odznaka zasłużonego działacza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; 1979 – odznaka za zasługi dla województwa kaliskiego; 1984 – odznaka stopnia srebrnego za zasługi dla Kolarstwa Polskiego; 1980 – Złoty Krzyż Zasług za 20 – letnią sumienna pracę pedagogiczną; 1981 – Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Kaliszu za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej; 1983 – Medal Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty; Medal Ministra Oświaty i Wychowania; 1984 – Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa; 1984 – Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Kaliszu za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej; 1987 - Medal im. Dr. Henryka Jordana za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej i upowszechniania kultury wśród dzieci i młodzieży; 1989 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 2008 – Medal "Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn – Honorowy Stawiszynianin"; 2008 – List gratulacyjny Burmistrza Gminy i Miasta Stawiszyna za wystawę prac i broszur „Dzieje Stawiszyna” – uznanie za całokształt działalności na niwie upowszechniania wiedzy historycznej o Stawiszynie; 2010 – Srebrna Odznaka Honorowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”; 2010 – Złota Odznaka Honorowa za szczególne zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów w Stawiszynie; 2014 - Medal "Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn".

Motto, dewiza życiowa

"Przez umiłowanie regionu do miłości Ojczyzny".

Wydane i opublikowane prace o historii regionu

Wykazując ogromną troskę o zachowanie tradycji i przeszłości ,,Małej Ojczyzny" opracował i wydał dla miejscowego społeczeństwa wiele broszur o Stawiszynie, monografii miejsc i osób np.: Dzieje Stawiszyna w latach 1600 – 2014; Kalendarium Ważniejszych Wydarzeń w  Stawiszynie w latach1291 – 1295; Kalendarium Ważniejszych Wydarzeń w Stawiszynie w latach 1945 – 2014; 1992 – Kalendarium Obchodów 700 – lecia miasta Stawiszyna; 1994 – Dzieje policji w Stawiszynie; 1994 – Ilustrowany kalendarz Stawiszyna; 1994 – Miejsca Pamięci Narodowej w  Stawiszynie; 1996– Historia Szkoły Podstawowej w Stawiszynie; 1998 – Zabytki historyczne miasta Stawiszyna; 1998 – Zabytki historyczne gminy Stawiszyn; 1999 – Historia Komisariatu Policji w Stawiszynie; 2000 – Monografie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie, wydane z okazji 100 - lecia; 2001 – Dzieje Biblioteki Publicznej w Stawiszynie; 2002 – Stawiszyn w legendzie; 2002 – Wiersze o Stawiszynie „Moje miasteczko”, „Ulica Wiśniowa”, „Willa przy ulicy Leśnej”, „Pieśń stawiszyńskich rencistów i emerytów”, „Ziemio stawiszyńska”; 2005 – Monografia parafialnego cmentarza rzymskokatolickiego w Stawiszynie; 2006 – Z  dziejów Urzędu Pocztowego w Stawiszynie; 2006 – Ludzie zasłużeni dla miasta Stawiszyna w latach 1936 – 2006; 2009 – Żydzi w Stawiszynie; 2009 – Dzieje Miejsko – Gminnej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie; 2010 – 25 lat Civitas Christiana; 2013 – Naczelnicy i Burmistrzowie Gminy i Miasta 1973 – 2014.

Znaczenie postaci

Ogrom zasług w wielu dziedzinach, umiłowanie ziemi stawiszyńskiej, a także zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej budzą uznanie i szacunek. Dwukrotne wyróżnienia medalem „Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn” to wyraz wdzięczności za jego wspaniałą działalność, przynoszącą chlubę temu miastu. Pracowity, pełen ciepła i serdeczności człowiek w pełni zasłużył na te zaszczytne wyróżnienia jako dowód uznania za swe zaangażowanie, szczególnie w dziedzinie oświaty oraz kultury. Działalność Czesława Matyjaka jest bezcennym darem dla obecnych i przyszłych pokoleń, stanowiąc przykład godny do naśladowania.

Źródła

Wywiad z panem Czesławem Matyjakiem; Archiwum rodzinne; Zbiory biblioteczne; Kroniki szkolne;

English abstract

Czeslaw Matyjak was born on 17 June 1939 in Teodezjow, Iwanowice commune, district Kalisz. His father Józef, mother Antonina, home name Szulc, lived in the village Piegonisko - Pustkowie near Brzeziny. Both of them were farmers. Erwin Szulc, a grandfather form the mother site was also a farmer, his wife Balbina raised children and took care of the household. Mr. Matyjak comes from a family with many children and is the youngest of five children. His wife Teresa, home name Majtczak, comes from Stawiszyn. She was working in Primary School in Stawiszyn for thirty-five years, where she taught geography. She is now retired. Daughter, Ewa Nowacka teaches at the School in Stawiszyn as a teacher of history and social studies, and since 2006 she is the deputy director of the school. Marta, granddaughter, is currently studying mathematics at the University of Wrocław. In the years 1947 - 1954 Mr. Matyjak attended Primary School in Sobieseki. In 1954, he started in the Secondary School of Education in Kalisz, from which he graduated in 1959. In 1967 he graduated from the three-year Extramural Teacher Studies of Maria Konopnicka in Kalisz – Polish philology faculty. Then in 1970, he graduated from the Teachers College of Stanisław Żeromski in Poznań – social study -faculty . In 1973, he started at the Faculty of History at Adam Mickiewicz University in Poznań and graduated in 1978 with a title of MA in history. Childhood His childhood falls on the war and post-war times. From an early age he liked to "play school." During this fun he was always a teacher. He helped his colleagues in the classroom in elementary school . From the beginning, he dreamed of being a teacher. He liked attending school, especially interested in the humanities, and his favorite subjects in the secondary school were: pedagogy, methodology. He liked reading books on pedagogy and various publications in the field of methodology and didactics of teaching. In secondary school he served as a chronicler of the sport group "Educator". Work 16.08.1959 - 31.08.1960 - teacher in the Primary School in Brzeziny 01.09.1960 - 27.10.1962 - teacher in the Primary School in Stawiszyn 28.10.1962 - 30.06.1964 - military service 01.07.1964 - 31.08.1966 - teacher in the Primary School in Stawiszyn 01.09.1966 - 31.08.1970 - Deputy Head of Primary School in Stawiszyn 01.09.1970 - 30.04.1972 - Head of Primary School in Stawiszyn 01.05.1972 - 31.08.1973 - Director of Primary Schools in Stawiszyn 01.09.1973 - 14.05.1980 - Deputy Municipal Director of Schools in the District Cumulative School in Stawiszyn 15.05.1980 - 31.08.1984 - Director in the Municipal School Stawiszyn 01.09.1984 - 31.05.1993 - Director of Primary School in Stawiszyn Awards, prizes, medals 1969 - Badge of Honor - for his contribution in the development of the province of Poznań; 1969 - Bronze Cross of Merit; 1978 - Gold Badge of the Friends of Children; 1979 - badge of merit for the province of Kalisz; 1984 - silver badge degree for his contribution to Polish cycling; 1980 - Golden Cross of Merit for 20 - year old conscientious work in teaching; 1981 - Award of the Superintendent of Education in Kalisz for outstanding achievements in teaching and education; 1983 - The National Education Medal for services to education; Medal of the Minister of Education; 1984 - Honorary Badge -Friend of Scouting; 1984 - Award of the Superintendent of Education in Kalisz for outstanding achievements in teaching and education; 1987 - Medal of Dr Henryk Jordan for his contribution to the development of health care and the dissemination of culture among children and young people; 1989 - Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta; 2008 - Medal of Merit for Municipality and Town of Stawiszyn - Honorary Stawiszyn Citizen; 2008 - Congratulatory Letter of the Mayor of Stawiszyn for the exhibition of the works and pamphlets "Dzieje Stawiszyna" - recognition for all activities on the floodplain of the dissemination of historical knowledge about Stawiszyn; 2010 - Silver Badge of Honour of the Catholic Association "Civitas Christiana"; 2010 - Gold Badge of Honour for special merits for Pensioners Association in Stawiszyn; Motto Through the love of the region to the love of the Fatherland Activity For many years he worked as a teacher, then as director of the Primary School, while he served as Inspector of Education in Stawiszyn. He proved to be extremely disciplined person and entrepreneurial. As a teacher he organized trips, competitions, and took an active part in the work of the Parents Association. For many years he served as President of the Friends of Children in Stawiszyn – from his initiative the playground at Szkolna St. was built. He sought the help for poor children. He chronicled Stawiszyn school. Acting as manager, he began construction of a new school building, which was completed in November 1972. Thanks to the efforts of Mr. Matyjak, the school was equipped with new furniture, teaching aids, sports equipment. As the director he participated in the organization of driving children to school and started a school canteen. He organized numerous meetings and conferences for directors and teachers from the district of Kalisz. In the school year 1973-1974 he organized ,in the Primary School in Stawiszyn, special unit for pupils with learning disabilities. After retiring, he became President of the Society of Stawiszyn Fans . He held this position in the years 1993-2003. He devoted himself entirely to the region. He participated in various symposiums, sessions and meetings organized by the fans of "small homeland". In 1994 he took part in the V Congress of the Regional Cultural Societies in Wroclaw, in 1998 at the Sixth Congress of the Regional Cultural Societies in Radom he represented Kalisz province. He developed and delivered newspapers in the region: "Wiadomości Stawiszyńskie", "Gazeta Stawiszyńska". Until now he publishes disseminating historical knowledge about Stawiszyn. He prepared the journal for the Society of Stawiszyn Fans, the Volunteer Fire Department in Stawiszyn, Group of Pensioners and Disabled in Stawiszyn. Published works Showing great concern for the preservation of tradition and the past of a "small country" he has developed and delivered to the local population Stawiszyn many brochures, monographs of places and people such as: Stawiszyn outline in the years 1600 - 2014 Calendar of major events in Stawiszyn in latach1291 - 1295 Calendar of major events in Stawiszyn in years 1945 - 2014 1992 – Calendar of 700th - anniversary of Stawiszyn 1994 - The police outline in Stawiszyn 1994 - Illustrated calendar of Stawiszyn 1994 - Memorial Places in Stawiszyn 1996 - History of the Primary School in Stawiszyn 1998 - Historical monuments of the town Stawiszyn 1998 - Historical monuments of the municipality of Stawiszyn 1999 - History of the Police Station in Stawiszyn 2000 - Monographs of the Volunteer Fire Department in Stawiszyn, issued on the occasion of 100th - anniversary 2001 - History of the Public Library in Stawiszyn 2002 - Stawiszyn as a legend 2002 - Poems about Stawiszyn "My Hometown", "Cherry Street", "A villa by Forest St.", "Song of Stawiszyn pensioners", "Oh Stawiszyn land" 2005 - Monograph of the Roman Catholic parish cemetery in Stawiszyn 2006 - The History of the Post Office in Stawiszyn 2006 - People of merit in Stawiszyn in the years 1936-2006 2009 - Jews in Stawiszyn 2009 – The outline of the Municipal Brass Band of Volunteer Fire Department in Stawiszyn 2010 - 25 years of Civitas Christiana 2013 - Chairpersons and Mayors of Municipality and Town 1973-2014 The importance of the character The enormity of merit in many areas, the love to the Stawiszyn state, and commitment of Mr. Matyjak in local community issues arouse admiration and respect of the local population. Award medal "Distinguished for Municipality and Town of Stawiszyn" is an expression of gratitude for his wonderful activities, generating pride of this city. This hardworking, full of warmth and cordiality man fully deserves this honor. It is a testament to his commitment, especially in the field of local education and culture. The activities of Mr. Matyjak are a priceless gift to present and future generations, as a worthy example to follow. Source: Interview with Mr. Czesław Matyjak, family archive, library collection, chronicles the school.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół w Stawiszynie - Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola
Gmina Stawiszyn, powiat kaliski

Kalendarium:

 • 1964 ― nauka w Studium Naucz...
 • 1954 ― nauka w Liceum Pedago...
 • 1947 ― nauka w Publicznej Sz...
 • 1973 ― nauka na Uniwersyteci...
 • 1939 ― Narodziny bohatera
 • 1959 ― podjęcie pierwszej pr...
 • 1969 ― odzaczony Odznaką Hon...
 • 1969 ― odzaczony Brązowym Kr...
 • 1970 ― rok ukończenia Studiu...
 • 1978 ― odzaczony Złotą Odzna...
 • 1983 ― odzaczony Medalem Min...
 • 1987 ― odzaczony Medalem im....
 • 1989 ― odznaczony Krzyżem Ka...
 • 1993 ― przejście na emerytur...
 • 2008 ― list gratulacyjny Bur...
 • 2008 ― Zasłużony dla Gminy i...
 • 2010 ― odznaczony Srebrną Od...
 • 2014 ― odznaczony Medalem &#...

Zobacz też: