Andrzej Piechota image

Andrzej Piechota

ur. 19 stycznia 1886
zm. 06 lutego 1941
Edukacja | Polityka i społeczeństwo
„Niegodziwością bowiem jest, jeżeli część jakaś chce korzystać z tego, co nale...”
Zespół Szkół w Choczu
A. Piechota - lata 30-te

Andrzej Piechota - okres seminarium

Andrzeja Piechota - ok. 1920 r.

Danuta i Czesław Borkowscy

Grupa projektowa na miejscu spoczynku prochów A. Piechoty

Obchody Święta 3 Maja

Osobisty podpis A. Piechoty

Społeczność szkoły w Choczu, ok. 1935 r. - w I rzędzie A. Piechota

Wanda Piechota, z domu Herbst - druga żona Andrzeja

Zbigniew i Róża Piechotowie

Z córką Danutą

Zdjęcie profilowe

Zdjęcie z ok. 1936 r. - w drugim rzędzie nauczyciele

Zofia (siedzi) i Wanda - pierwsza i druga żona A. Piechoty

Zofia Piechota, z domu Herbst - pierwsza żona Andrzeja

Z pierwszą żoną Zofią i ich synem

Święto Strzelca - A. Piechota dekoruje członków Związku Strzeleckiego w Choczu

Akt urodzenia
Akt zgonu
Decyzja o przeniesieniu do Chocza
Informacja o pobycie w obozie
Informacja o pobycie w obozie
Telegram o śmierci
Zdjęć: 17
Dokumentów: 6

Pochodzenie

Andrzej Piechota urodził się 19 stycznia 1886 r. w Sokołowie, w powiecie tureckim. Jego rodzicami byli Wojciech i Franciszka z domu Tomaszewska.

Pochodził z wielodzietnej rodziny robotniczo-chłopskiej.

Dzieciństwo

Niewiele wiadomo o dzieciństwie Andrzeja. Gdy był dzieckiem jego ojciec sprzedał gospodarstwo, przeniósł się do Łodzi i aby wyżywić całą rodzinę oraz zadbać o posag dla córek pracował jako robotnik.

Młodość

Nie zachowały się informacje, gdzie się uczył. Wiadomo, że w młodości wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, z którego wystąpił w 1909 roku, o czym mogłyby świadczyć dedykacje na zdjęciach od kolegów seminarzystów.

23 października 1909 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel publicznej szkoły powszechnej w zaborze rosyjskim.

Rodzina

Po śmierci jego pierwszej żony, Zofii Herbst ożenił się po raz drugi z jej siostrą Wandą. Syn z pierwszego małżeństwa, którego wspólnie wychowywali zmarł na tyfus. Owocem drugiego małżeństwa było dwoje dzieci: Zbigniew (ur. 1920 r., zm. 1997 r.) i Danuta (ur. 1922 r., zm. 2006 r.). Syn Andrzeja Piechoty ożenił się z Różą Ostrowską (ur. 1919 r., zm. 2003 r.), a jego córka wyszła za mąż za Czesława Borkowskiego (ur. 1925 r., zm. 1982 r.). Ze związku syna Zbigniewa z Różą urodziło się dwóch synów, a ze związku córki Danuty z Czesławem jeden syn.

Praca i działalność

Nauczyciel

W okresie od 23 października 1909 r. do 1 sierpnia 1914 r. pracował jako nauczyciel w zaborze rosyjskim.

Czynnym polskim nauczycielem został 1 października 1917 r.

Uczył matematyki, fizyki i chemii w placówkach ziemi kaliskiej:

- Publicznej Powszechnej Szkole w Dzierzbinie (1 października 1917 r. - 31 sierpnia 1918 r.),

- Publicznej Powszechnej Szkole w Kościelcu (1 września 1918 r. - 30 listopada 1920 r.),

- Publicznej Powszechnej Szkole w Jastrzębnikach (1 września 1922 r. - 31 sierpnia 1923 r.),

- Publicznej Powszechnej Szkole w Oleścu (1 września 1923 r. - 30 czerwca 1924 r., 1 sierpnia 1924 r. - 31 lipca 1933 r.) – na stanowisku kierownika i nauczyciela,

- Publicznej Powszechnej Szkole w Choczu (1 lipca 1933 r. – listopad 1939 r.) - jako nauczyciel.

Społecznik

W latach 1934 -1938 był członkiem Zarządu Gminnego w Choczu, pełnił funkcję ławnika. W 1935 r. przejął po nauczycielu Marianie Lisie funkcję komendanta Związku Strzeleckiego działającego w Choczu. Zachowały się zdjęcia, na których jako komendant, podczas uroczystości, które odbywały się na chockim rynku, wręcza odznaczenia innym członkom związku. Czynnie uczestniczył w budowie szkoły w Choczu, załatwiał plany budowlane w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, drzewo potrzebne do budowy w Dyrekcji Lasów Państwowych oraz pożyczkę na budowę. Andrzej Piechota wspólnie z księdzem kanonikiem Romanem Pawłowskim (ówczesnym proboszczem), Antonim Dyczkowskim, Czesławem Jaworowiczem oraz Józefem Szymczakiem przyczynił się do rozwiązania długoletniego konfliktu z osadnikami niemieckimi w Józefowie (gm. Chocz) dotyczącego polskiej szkoły w tej miejscowości. Był zwolennikiem zmian w szkolnictwie. W ramach samokształcenia wygłaszał referaty dla grona nauczycielskiego. Zachował się z tego okresu referat na temat wychowania państwowego.

Aresztowanie i śmierć

Z relacji świadków wynika, że tuż po 11 listopada 1939 r. został aresztowany i wywieziony do Łodzi. 28 kwietnia 1940 r. odtransportowany do obozu w Dachau, gdzie został mu nadany numer obozowy 6265. 4 lipca 1940 r. wysłano informację do rodziny o przeniesieniu Andrzeja Piechoty do K.-L. Mauthausen/Gusen. Podczas pobytu w obozie napisał trzy listy do rodziny w języku niemieckim (lipiec, wrzesień i grudzień 1940 r.). Ponieważ korespondencja podlegała cenzurze, musiał pisać to, co stanowiły ścisłe wytyczne władz obozowych.

Zmarł 6 lutego 1941 r. w Mauthausen. Akt zgonu wraz z protokołem oględzin zwłok przesłano rodzinie. Jako przyczynę zgonu podano zawał mięśnia sercowego. Lekarz obozowy zapisał informację "sekcja nie jest wymagana". Jego prochy zostały przesłane rodzinie i spoczywają na cmentarzu w Choczu, w grobowcu rodziny Płoneckich. W Mauthausen, na grobowcu syna Zbigniewa oraz grobowcu rodziny Płoneckich chockiego cmentarza znajdują się tablice ufundowane przez rodziny Piechotów i Borkowskich (wnuków bohatera), na których uczczono pamięć zamordowanego nauczyciela z Chocza.

Znaczenie postaci

Andrzej Piechota był aktywnym działaczem w środowisku lokalnym Gminy Chocz. Wykształcenie i kontakty potrafił wykorzystywać dla dobra ogólnego. Kształcił i wychowywał pokolenia mieszkańców gminy, miał duży udział w wybudowaniu szkoły. Przyczynił się wraz z innymi mieszkańcami Chocza do rozwiązania długoletniego konfliktu z osadnikami niemieckimi w Józefowie. Był wielkim społecznikiem i patriotą..

Jako wielki człowiek pozostał w pamięci i jest wzorem dla potomnych.

English abstract

Andrzej Piechota was born on January 19th, 1886 in Sokołów, Turek district. His parents were Wojciech and Franciszka, from home Tomaszewska. He came from a large worker peasant family. In his youth he entered the seminary in Włocławek from which he resigned in 1909. After the death of his first wife, Zofia Herbst, and after his only son died of typhus, he got married one again with Zofia’s sister Wanda. They had two children: Zbigniew ( born on 26th February 1920, died on 15th May 1993 ) and Danuta ( born on 12th April 1922, died on 17th April 2006). Andrzej Piechota’s son got married to Róża Ostrowska ( born on 6th September 1919 and died on 14th February 2003) and his daughter got married to Czesław Borkowski ( born on 3rd April 1925, died on 21st October 1982 ). He worked as a teacher in the Russian annexation from 23rd October 1909 to 1st August 1914. He become an active polish teacher since 1st October 1917. He taught mathematics, physics and chemistry in schools around Kalisz: - Public Widespread School in Dzierzbina (1st October 1917 - 31st August 1918 ), - Public Widespread School in Kościelec (1st September 1918 - 30th November 1920 ), - Public Widespread School in Jastrzębniki (1st September 1922 - 31st August 1923 ), - Public Widespread School in Olesiec (1st September 1923 - 30th June 1924 , 1st August 1924 - 4th August 1927 , 5th August 1927 - 31st July 1933 ) – the post of the Head of School, - Public Widespread School in Chocz (1st July 1933 – November 1939 ) - teacher. In the years 1934-1938 he was a member of the Board of Municipal in Chocz, he was a juror. In 1935 he become the commander of the Shooting Union functioning in Chocz. He took an active part in building the school in Chocz, he organized the building plans in the Office of the Regional, the necessary wood at the Directorate of State Forests and the loan for the construction. Together with Father Roman Pawłowski (the contemporary parish priest), Antoni Dyczkowski, Czesław Jaworowicz and Józef Szymaczak contributed to the resolution of the conflict with German settlers on the polish school in Józefów. He was a protagonist of changes in education. He made speeches for the teaching staff. On November 11th 1939 he was arrested and taken to Łódź. On April 28th 1940 transported to a camp in Dahau. On July 4th 1940 he was moved to K-L Mauthausen/Gusen camp. He was registered on a camp number 6265. He died on 6th February in Mauthausen. The death certificate along with the protocol inspection of corpses were sent to the family. Heart attack was given as the cause of death, not allowing to an autopsy. His ashes were sent to the family and are at the cemetery in Chocz in the tomb of Płonecki family.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół w Choczu
Gmina Chocz, powiat pleszewski

Kalendarium:

  • 1886 ― Narodziny bohatera
  • 1909 ― A. Piechota rozpoczął...
  • 1917 ― A. Piechota zostaje c...
  • 1923 ― A. Piechota zostaje n...
  • 1933 ― A. Piechota zostaje n...
  • 1939 ― A. Piechota zostaje a...
  • 1941 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Niegodziwością bowiem ...”

Zobacz też: